Ru­ma­e­ner­ne stormer frem

BT - - NYHEDER -

STA­TI­STIK Hvis du er en anel­se bil­in­ter­es­se­ret, så ved du sik­kert, at Dan­marks mest solg­te bil­ma­er­ke i 2015 var Volkswa­gen, og at Peu­geot lå på an­den­plad­sen. Men nu har Dan­marks Sta­ti­stik ud­gi­vet sit sto­re op­slags­va­erk ’Dan­mark i tal 2016’, og det bug­ner med for­nø­je­li­ge de­tal­jer om dan­sker­nes bilvalg og bilva­ner. F.eks. vi­ser sta­ti­stik­ken, at dan­ske pri­va­te hus­hold­nin­ger i 2015 in­dre­gi­stre­re­de 117.100 bi­ler, hvoraf 12.700 var lea­set.

Tal­le­ne vi­ser og­så, at 6 ud af 10 fa­mi­li­er hav­de én el­ler fle­re bi­ler til rå­dig­hed pri­mo 2015, men der er stor for­skel alt ef­ter, hvor fa­mi­li­en bor i lan­det. I Kø­ben­havn, Aar­hus og på Fre­de­riks­berg hav­de kun 30-50 pct. af fa­mi­li­er­ne bil. I en ra­ek­ke kom­mu­ner rundt om de stør­ste by­er er det der­i­mod na­e­sten 8 ud af 10 fa­mi­li­er, der har bil. An­de­len af fa­mi­li­er med bil er en anel­se hø­je­re end i 2011. 22,7 km på en li­ter

For de mil­jø­be­vid­ste er det va­erd at be­ma­er­ke, at i 2015 kør­te en ny bil 22,7 km/l, og det er he­le 6,5 km/l la­en­ge­re end i 2007.

Den bed­ste nyhed af dem al­le er, at an­tal­let af tra­fikdra­eb­te fort­sat er

SE­NE­STE NYT fal­den­de. Si­den 1971, som sat­te en trist re­kord med 1.213 tra­fikdra­eb­te, er an­tal­let fal­det. Det hidtil la­ve­ste an­tal blev nå­et i 2014, da 182 blev dra­ebt. På­bud om sik­ker­heds­se­le fra først i 1970er­ne, ha­stig­heds­be­gra­ens­nin­ger og sik­re­re bi­ler har

Ru­ma­en­ske Da­cia er for al­vor ved at ha­ve tag i dan­sker­ne. Fak­tisk er Da­cia de før­ste tre må­ne­der af 2016 dét bil­ma­er­ke, der er vok­set mest i kon­ge­ri­get. Sam­let set er Da­ci­as salg ste­get med 48 pro­cent, hvil­ket er den stør­ste va­ekst li­ge nu. I før­ste kvar­tal blev der nem­lig solgt 1.267 Da­cia-mo­del­ler mod 833 i sam­me pe­ri­o­de sid­ste år. Tal­le­ne da­ek­ker over, at isa­er sal­get af Da­cia Dok­ker-va­re­vog­nen er for op­ad­gå­en­de. Den har Da­cia solgt 262 af i år, mod 68 sid­ste år. Men og­så per­son­bi­ler­ne vi­ser go­de tak­ter. Her er va­ek­sten 31 pro­cent. I alt er der solgt 1.005 per­son­bi­ler i årets før­ste må­ne­der, mod 765 i sam­me pe­ri­o­de sid­ste år. SUV’en Du­ster (fo­to) er Da­ci­as mest po­pu­la­e­re mo­del. va­e­ret med­vir­ken­de her­til. Så kun­ne man må­ske fri­stes til at tro, at al den ek­stra sik­ker­hed blot med­før­te, at folk ik­ke dø­de, men sta­dig­va­ek kom til ska­de i stort tal. Men her vi­ser tal­le­ne, at si­den 2000 er an­tal­let af per­sonska­der i tra­fik­ken og­så fal­det fra 9.590 til 3.375 i 2014. Det er langt over en hal­ve­ring. De for­de­ler sig på 1.797 al­vor­ligt til­ska­de­kom­ne og 1.396 let­te­re til­ska­de­kom­ne. I år 2000 var de tal hen­holds­vis 4.259 og 4.833.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.