Kurs mod

BT - - OL-KVALIFIKATION -

Pau­sestil­ling:

BT I HER­NING for en an­den. Så­dan er det og­så i hånd­bold. I Kro­a­tien bla­e­ser man mod­stan­de­ren ud af ba­nen i en fod­bol­d­ag­tig kulis­se med ro­mer­lys, med ka­os-kon­fet­ti af itu­rev­ne te­le­fon­bø­ger, med had­ske buh-råb, med at­ti­tu­der, der ik­ke kun in­si­nu­e­rer, men un­der­stre­ger: Du kom­mer hjem i en ki­ste.

I Dan­mark har man sin egen må­de. Her sam­ler man 12.000 dan­ske­re i en hal i Her­ning og bla­e­ser mod­stan­de­ren ud med et de­ci­bel­ni­veau, der gør de 96 be­bo­er på Chri­sti­an­sø i Øster­sø­en i tvivl om, hvor­vidt de rum­len­de rus­se­re rent fak­tisk er på vej.

Men sig, hvad du vil. Ta­enk, hvad du vil. Det vir­ker. Og det vir­ker al­ler­bedst, når det dan­ske lands­hold tak­ker for te­ch­no-mu­sik­ken og spil­ler sig ud. Helt ud.

Det skul­le de frem­mød­te dan­ske hånd­bold­fans dog ven­te lidt på. For før­ste halv­leg var ik­ke en pa­en fo­re­stil­ling. Lad det va­e­re sagt. Men trods det gav Dan­mark til­sku­er­ne, hvad de vil­le ha­ve. Ind­pi­ske­ren fra Pa­ris De sto­re, sta­er­ke kro­a­ti­ske spil­le­re bed nem­lig fra sig. Det dan­ske for­svar ka­em­pe­de og blev red­det af sta­er­ke Nik­las Lan­din i må­let.

Men tir­rer man dy­ret, bi­der det fra sig. Det var i hvert fald til­fa­el­det for Mik­kel Han­sen. Der skul­le et par al­vor­li­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.