Te­stoste­ron-ud­bla­es­ning

BT - - OL-KVALIFIKATION -

DE DAN­SKE SPILLERKONER kan godt be­gyn­de at sa­et­te som­mer­fe­ri­e­pla­ner­ne på stand­by. I hvert fald hvis de hav­de fo­re­stil­let sig, at de skul­le an­dre ste­der end til OL i Rio. For håndboldherrerne tog i af­tes et ka­em­pe skridt mod olym­pisk del­ta­gel­se til som­mer, da de vandt 28-24 over Kro­a­tien.

Der­med gav dan­sker­ne sig selv en op­ti­mal start på OL-kva­li­fi­ka­tio­nen i Boxen i Her­ning. Med en sejr i af­ten over Nor­ge er Dan­mark klar til OL. Dan­sker­ne kan end­da for­ment­lig tå­le et smalt ne­der­lag til Nor­ge og sta­dig sik­re sig en OL­bil­let – mor­gen­da­gens kamp mod Ba­hrain reg­ner vi sta­dig for to sik­re po­int.

Men ef­ter ind­sat­sen mod Kro­a­tien er der in­gen grund til at tro, at dan­sker­ne ik­ke og­så skul­le va­e­re i stand til at be­sej­re vo­res nor­di­ske na­bo­er.

For der var nem­lig mas­ser af op­løf­ten­de rød­hvi­de mo­men­ter. HE­LE UGEN HAR der va­e­ret me­get snak om dan­sker­nes mang­len­de at­ti­tu­de og ud­strå­ling – ja, der har så­gar va­e­ret snak om hul­ler i selv­til­li­den. Vel at ma­er­ke fra spil­ler­ne selv. Det er no­get af et sa­er­syn hos et mand­skab som det dan­ske, der har pra­este­ret så flot i en la­en­ge­re år­ra­ek­ke – og­så selv­om de to se­ne­ste slut­run­der er endt med exit li­ge før me­dal­je­kam­pe­ne.

Men al den snak om dår­lig­dom og men­tale mang­ler for­stum­me­de i af­tes i Boxen. Ef­ter en lidt nervøs ind­led­ning fandt dan­sker­ne fod­fa­e­ste på det her­nin­gen­si­ske halgulv, og så be­gynd­te tin­ge­ne for al­vor at ar­te sig. Og lig­ne no­get af det, der ind­til for et par år si­den gjor­de Dan­mark til fast in­ven­tar på me­dal­jeskam­len.

Der var vin­de­rat­ti­tu­de, ban­ken i bry­stet, ju­bel­brøl – ja, der var te­stoste­ron­ud­lad­nin­ger i stor stil. Og man må al­drig un­der­vur­de­re, hvad den slags simp­le ting kan be­ty­de i hånd­bold. Det var da og­så ty­de­ligt at se, at sam­men­spil­let mel­lem de brø­len­de dan­ske dren­ge og et fest­stemt pu­bli­kum stil­le og ro­ligt be­gynd­te at sa­et­te sit af­tryk på de fru­stre­re­de kro­a­ter.

Så op­tur dér – på den dan­ske at­ti­tu­de. Og op­tur at se, hvor­dan de to stør­ste stjerner, Mik­kel Han­sen og Nik­las Lan­din, spil­le­de til re­ne 12-tal­ler. De stør­ste stjerner le­ve­rer som be­kendt, når det vir­ke­lig ga­el­der – og det var på­kra­e­vet i af­tes. OG­SÅ OP­TUR AT se Kas­per Søn­der­gaard til­ba­ge på lands­hol­det i en be­ty­den­de kamp. Hans pra­e­sta­tion får os lyn­hur­tigt til at glem­me hans jam­mer­li­ge ind­sats i sid­ste uges test­kamp mod Tys­kland. For i går stemp­le­de han ind med al den pon­dus, vi kun­ne øn­ske os – og den pon­dus, der kan ryk­ke dan­sker­ne de nød­ven­di­ge pro­cen­ter, så man igen spil­ler med om me­dal­jer­ne. Mads Chri­sti­an­sen er en sta­bil spil­ler på høj­re ba­ck, men han har ik­ke Søn­der­gaards of­fen­si­ve ni­veau. Slet ik­ke. Og når Søn­der­gaard ram­mer sit top­ni­veau, som han var på i sto­re de­le af kam­pen, så brin­ger han en di­men­sion ind i Dan­marks spil, som gør for­ban­det ondt på mod­stan­der­ne.

For så kan de ik­ke ba­re pak­ke sam­men om Mik­kel Han­sen og play­ma­ke­ren, der ty­pisk er Mads Mensah el­ler Ras­mus Lau­ge. Så er de og­så nødt til at til­de­le høj­re ba­ck­en – alt­så Søn­der­gaard – op­ma­er­k­som­hed. Og det gør det dan­ske an­greb til en helt an­der­le­des po­tent stør­rel­se.

Det var i øv­rigt og­så op­løf­ten­de at se, at Gudmundur Gud­munds­son ik­ke spil­le­de so­ci­alt i den­ne om­gang, som han el­lers of­te har haft for va­ne. An­ders Eg­gert fik he­le kam­pen på ven­stre fløj, hvor han el­lers nor­malt bli­ver af­løst ved pau­sen af Cas­per U. Mor­ten­sen. Men Eg­gert er en bed­re spil­ler, og der­for skal han selv­føl­ge­lig og­så spil­le he­le kam­pen, når be­tyd­nin­gen er så stor, som den var mod Kro­a­tien. APRO­POS GUD­MUNDS­SON, SÅ vil den island­ske hånd­bold­pro­fes­sor nok og­så ån­de en smu­le let­tet op ef­ter sej­ren. OL-del­ta­gel­sen er på in­gen må­de sikker end­nu, men han ved, at lands­hol­det nu står med al­le trum­fer­ne på hån­den før de sid­ste to kam­pe. Og han ved og­så, at han der­for er ta­et på at red­de sig selv ud af det stormvejr og den fy­rings­snak, der uund­gå­e­ligt vil kom­me, hvis we­e­ken­den ik­ke en­der med at gi­ve dansk OL-del­ta­gel­se.

Men li­ge nu er der in­gen grund til at ta­en­ke i den slags ne­ga­ti­ve ba­ner – for det duf­ter i den grad af dansk suc­ces i Her­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.