Chri­sti­an Kel­ler til ’kam­me­rat­lig’ sam­ta­le hos le­del­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KINDHESTE gjort, er yderst pro­ble­ma­tisk, og det er ble­vet for­talt Chri­sti­an Kel­ler. Set fra et Ran­ders FC-syns­punkt, kun­ne det va­e­re ble­vet hånd­te­ret bed­re, og det er ble­vet på­talt,« si­ger han i li­ve­in­ter­viewet på Su­per­liga.dks Face­book­si­de. Sat af hol­det Si­den af­slø­rin­gen kom frem 6. marts, har Chri­sti­an Kel­ler ik­ke spil­let ét mi­nut for Ran­ders FC. Tra­e­ner Co­lin Todd har ud­talt, at så la­en­ge han er tra­e­ner, spil­ler Chri­sti­an Kel­ler ik­ke. Hvil­ket er en umid­del­bar re­ak­tion på si­tu­a­tio­nen, som Co­lin Todd be­skrev som et til­lids­svigt mel­lem den tid­li­ge­re an­fø­rer og ham.

Ran­ders FCs be­sty­rel­se har li­ge­le­des haft Co­lin Todd til en sam­ta­le og ud­sendt en of­fent­lig kri­tik af tra­e­ne­ren, men hol­der fast i, at det 100 pro­cent er Co­lin Tod­ds be­slut­ning, om han vil bru­ge Kel­ler el­ler ej.

Mi­cha­el Grav­gaard forta­el­ler i in­ter­viewet, at Chri­sti­an Kel­ler ik­ke er til ska­de for re­sten af hol­det, og det ik­ke er der­for, Co­lin Todd har ta­get ham af hol­det.

»Når Co­lin Todd sa­et­ter Chri­sti­an Kel­ler af hol­det, me­ner han jo, at Kel­ler ik­ke kan bi­dra­ge til hol­det, men det er vo­res vur­de­ring i be­sty­rel­sen, at Chri­sti­an Kel­ler ik­ke øde­la­eg­ger om­kla­ed­nings­rum­met,« si­ger han og me­ner, at spil­ler­ne i Ran­ders FC-trup­pen har lagt si­tu­a­tio­nen bag sig.

»Det gjor­de ondt på nog­le spil­le­re, der var ven­ner med Bor­ring, det kan vi godt for­stå. Men fø­lel­ser går over. Sket er sket. Det bli­ver ik­ke aen­dret, og spil­ler­trup­pen har ac­cep­te­ret det. Kel­ler er ik­ke til ska­de for fa­el­les­ska­bet,« si­ger han.

Ran­ders FC mø­der FC Kø­ben­havn 10. april på hjem­me­ba­ne, hvis Chri­sti­an Kel­ler højst sand­syn­lig sta­dig er hen­vist til tri­bu­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.