FAR ØDE­LAG­DE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MIS­FOR­STÅ­ET AM­BI­TION ba­re ger­ne vil­le gø­re al­le til­fred­se.

Ef­ter man­ge år va­ek fra spot­ligh­tet er Pi­ke igen duk­ket op til over­fla­den. Han har for­talt sin hi­sto­rie, bå­de til The Gu­ar­di­an og til ra­dio­sta­tio­nen Tal­ks­port. Pi­kes mål er, at der bli­ver ta­get hånd om de dren­ge, der i dag be­fin­der sig i en lig­nen­de si­tu­a­tion, på en helt an­den må­de, end der blev ta­get om ham.

I en al­der af 12 år var Pi­ke med på et ud­valgt hold fra East Ang­lia-re­gio­nen, som delt­og ved Da­na Cup, det sto­re ung­doms­sta­ev­ne med hold fra he­le ver­den, som hvert år bli­ver ar­ran­ge­ret i Hjør­ring.

Han spil­le­de på hold med nav­ne som As­hley Yo­ung og David Bent­ley, og ef­ter kam­pe­ne hand­le­de det kun om, hvor man­ge mål de små stjer­ne­frø hver isa­er hav­de sco­ret.

»Hvor man­ge agen­ter kom der og så på dig i dag,« spurg­te Pi­ke og Bent­ley hin­an­den. Til­bud­de­ne va­el­te­de ind Til­bud­de­ne va­el­te­de ind, og hans far Mi­ck­ey, en byg­nings­ar­bej­der, som ef­ter Son­nys ud­sagn al­drig hav­de in­ter­es­se­ret sig vold­somt me­get for fod­bold, fik øje på en mu­lig­hed for at tje­ne pen­ge og få no­get op­ma­er­k­som­hed.

»Han blev re­vet med på grund af in­teres­sen, og han gjor­de stor ska­de på mig. Al­le fryn­s­e­go­der­ne og de krav, der fulg­te med, blev hur­tigt me­get over­va­el­den­de. Han fik fat på jour­na­li­ster, stil­le­de op til ar­tik­ler og tjen­te pen­ge på den op­ma­er­k­som­hed, som jeg fik. Da jeg var 1415 år gam­mel, hav­de jeg de for­de­le, der føl­ger med, når man er pro­fes­sio­nel – sponsora­ter fra Paul Smith, Mizu­no og gra­tis tøj. Mi­ne ben var for­sik­ret for en mil­li­on pund (ca. 10 mil­li­o­ner kro­ner), og jeg var med i McDo­nald’s-re­k­la­mer og Co­ca Co­laf­rem­stød.«

»Min far skub­be­de vir­ke­lig på, og det var ba­re for me­get. Jeg kan hu­ske, da vi skul­le la­ve McDo­nald’sre­k­la­men, at jeg skul­le hol­de bol­den i luf­ten og så spar­ke den ef­ter et ka­me­ra. Mi­ne lår var helt fa­er­di­ge.«

Fle­re agen­ter hav­de fin­gre i Pi­ke, og in­teres­sen for den ta­lent­ful­de fod­bold­dreng spred­te sig til Hol­land, hvor Ajax kom på ba­nen. Pi­ke sag­de ja tak til to uger på den hol­land­ske ta­lent­fa­brik.

»Jeg spil­le­de et par kam­pe og la­ve­de det af­gø­ren­de mål mod PSV. De vil­le ger­ne ha­ve, at jeg blev der, men jeg var 13 el­ler 14 og slet ik­ke in­ter­es­se­ret. Jeg har al­tid va­e­ret et fa­mi­lie­men­ne­ske. Men jeg mød­te første­hol­det, som Lou­is van Gaal den­gang sty­re­de. Han var sød ved mig, og jeg mød­te Nwan­ko Ka­nu, Pa­tri­ck Klu­i­vert og he­le det be­røm­te hold, som de hav­de den­gang. Hol­det til tra­e­ning var helt ut­ro­ligt,« hu­sker Pi­ke.

I ste­det end­te han i den re­lav­tivt lil­le Lon­don-klub Leyton Ori­ent. Og det end­te galt, da hans far sag­de ja til at stil­le op til en do­ku­men­tar, ’Co­a­ching and Po­a­ching’ (tra­e­ning og ta­lent­fi­ske­ri, red.).

Pi­ke blev over­talt til at sa­et­te sig ind i en bil og si­ge, at han vil­le til Chel­sea. Her spil­le­de han med de­res ung­doms­hold, og do­ku­men­ta­ren blev vist på Chan­nel Four.

Da han var til­ba­ge i Ori­ent, hev ma­na­ge­ren fat i ham og sag­de, at han hav­de hørt ryg­ter om Pi­kes op­tra­e­den i Chel­sea. Det he­le end­te med, at Pi­ke blev fa­el­det af do­ku­men­ta­ren og fik en ka­ran­ta­e­ne på et år.

I det år for­lod hans far ham, og Son­ny Pi­ke mi­ste­de ly­sten til at spil­le fod­bold.

Han har ik­ke va­e­ret i kon­takt med fa­de­ren de sid­ste 15 år, og det har gjort ondt.

Pi­ke kom til prø­ve­tra­e­ning i for­skel­li­ge sy­den­gel­ske klub­ber, blandt an­det Crystal Pa­la­ce, hvor han hu­sker en tra­e­nings­kamp mod Tot­ten­ham:

»Jeg var på prø­ve hos Pa­la­ce og spil­le­de mod Spurs, ude på ven­stre­kan­ten. Kam­pen fo­re­gik om­kring mig, og jeg drøm­te ba­re at for­svin­de.«

I den pe­ri­o­de var han på nip­pet til at gø­re en en­de på det he­le:

»Jeg ta­enk­te på at be­gå selv­mord. Jeg hav­de det dår­ligt me­get la­en­ge. Jeg kun­ne ba­re ik­ke ta­ge det me­re,« hu­sker Pi­ke, som gi­ver sin far skyl­den for, at det gik så galt.

»Så vidt jeg ved, har han gjort stor ska­de på mig. Jeg vil­le ha­ve gjort hvad som helst for ham, da jeg var barn. Men jeg mi­ste­de ham. Jeg mi­ste­de chan­cen for at spil­le for Chel­sea, som jeg vir­ke­lig ger­ne vil­le, og si­den blev jeg chi­ka­ne­ret af til­sku­er­ne på si­de­linj­en, som kend­te min hi­sto­rie, og råb­te ’bra­ek hans ben’. Jeg måt­te ta­ge imod en mas­se møg, og det var ba­re for me­get for en dreng i min al­der.« I la­e­re som tøm­rer Ef­ter en mis­lyk­ket prø­ve­tra­e­ning i Grims­by og et nej tak fra Ste­ve­na­ge drop­pe­de Son­ny Pi­ke de­fi­ni­tivt fod­bol­den. I ste­det kom han i la­e­re som tøm­rer. I dag er han 32 år og har to børn, sy­våri­ge Freya og halvan­det år gam­le Beau. Han for­sør­ger sin fa­mi­lie ved at kø­re taxa i Lon­don seks da­ge om ugen, men fod­bol­den føl­ger han kun spora­disk.

»Da jeg var yn­gre, var jeg helt be­sat og kun­ne imi­te­re al­le spil­ler­ne, men nu ser jeg sja­el­dent an­det end land­skam­pe. I ste­det er jeg helt fa­na­tisk, når det ga­el­der boks­ning. Jeg stu­de­rer det in­ten­sivt, be­va­e­gel­ser­ne, det he­le – og føl­ger al­le bok­ser­ne. Jeg el­sker, at det er en mod en, du

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.