ALENTET

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

kan ik­ke gem­me dig, som du kan i en holdsport.«

Men han be­kym­rer sig om den ud­vik­ling, som han ser:

»Da jeg var yn­gre, var jeg den ene­ste, der fik så me­get op­ma­er­k­som­hed. Men nu er det der he­le ti­den for dem al­le­sam­men. De her spil­le­re har brug for at kon­cen­tre­re sig om de­res ud­vik­ling, for de pen­ge, der er i mil­jø­et om­kring dem, er helt sinds­sy­ge. Mel­lem­ma­end er ik­ke nød­ven­dig­vis dår­li­ge, men der er in­gen grund til, at de skal ar­bej­de med børn så un­ge, som jeg var,« si­ger Son­ny Pi­ke, der ger­ne vil kom­me ud i klub­ber­ne og de­le ud af sine er­fa­rin­ger for at und­gå, at nu­ti­dens fod­bold­børn en­der det sam­me sted som ham selv.

Han me­ner dog sam­ti­dig, at hans egen hi­sto­rie er endt godt.

»Jeg er så lyk­ke­lig sam­men med mi­ne børn. På grund af mi­ne er­fa­rin­ger har de en god far, som vil gø­re sit bed­ste for dem, og det er så­dan, at jeg ser på det. Det he­le end­te godt, men der er no­get at la­e­re af min hi­sto­rie.« Min far skub­be­de vir­ke­lig på, og det var ba­re for me­get. Jeg kan hu­ske, da vi skul­le la­ve McDo­nald’sre­k­la­men, at jeg skul­le hol­de bol­den i luf­ten og så spar­ke den ef­ter et ka­me­ra. Mi­ne lår var helt fa­er­di­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.