Splash

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sav­ner du in­spira­tion til, hvor­dan du kan bru­ge de ke­de­li­ge re­ster i kø­le­ska­bet? Spa­re 500 kr. på el­reg­nin­gen? El­ler hol­de en kli­ma­ven­lig fe­rie? På hjem­mesi­den Grøn­for­skel.dk får du mas­ser af in­spira­tion og vi­den om, hvor­dan du og din fa­mi­lie kan le­ve me­re grønt og mil­jø­ven­ligt. Og dét er der brug for. Iføl­ge en ny Gal­lu­pun­der­sø­gel­se øn­sker ot­te ud af 10 dan­ske­re at le­ve me­re ba­e­re­dyg­tigt. Det er til til at stil­le de tun­ge, kry­dre­de vin­ter­par­fu­mer i et mørkt og køligt skab. Kom i som­mer­stem­ning med Cle­ans nyhed – ’Bo­dy Splash Eau Frai­che’ – i to spr­ud­len­de duftva­ri­an­ter. 175 ml til 425 kr. stk. Ma­ga­sin.dk Men kun halv­de­len fø­ler, at de ved nok om, hvor­dan de selv kan bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling. »Grøn­for­skel.dk hen­ven­der sig bå­de til de grøn­ne front­lø­be­re, men og­så til al­le de dan­ske­re, der er nys­ger­ri­ge ef­ter, hvor­dan man le­ver me­re grønt og pas­ser på na­tu­ren og mil­jø­et om­kring os,« si­ger re­dak­tør Victoria Ro­ge­na Holst Poul­sen, Al­ler Me­dia. Iføl­ge Gal­lu­pun­der­sø­gel­sen er der isa­er tre fak­to­rer, der får os til at le­ve me­re ener­gi­rig­tigt og ba­e­re­dyg­tigt: 1. Af hen­syn til vo­res kli­ma og mil­jø. 2. For­di det er ’det rig­ti­ge at gø­re’. 3. Af pri­va­tø­ko­no­mi­ske hen­syn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.