S

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

us­an­ne Bi­er har al­drig haft dom­me­dags­for­nem­mel­ser. »Men det er der an­dre, der har haft på mi­ne veg­ne.«

Hun la­e­ner sig til­ba­ge i sto­len. Hun ser selvsik­ker ud. Al­li­ge­vel for­nem­mer man en snert af rast­løs­hed bag det vil­tre, mør­ke hår og de bru­ne øj­ne.

En rast­løs­hed, der al­tid er til ste­de, og som er en vig­tig del af det bra­end­stof, der dri­ver den 55-åri­ge in­struk­tør.

Bi­er er spa­endt på, hvor­dan hen­des nye in­ter­na­tio­na­le tv-se­rie ’The Night Ma­na­ger’, der på dansk hed­der ’Nat­por­ti­e­ren’, vil bli­ve mod­ta­get af pu­bli­kum og an­mel­der­ne, når den na­e­ste søn­dag vi­ses på DR1.

For hen­des forrige uden­land­ske pro­jekt gav den suc­ces­ful­de in­struk­tør nog­le ge­val­di­ge hug.

Den ame­ri­kan­ske spil­le­film ’Se­re­na’ fra 2014, som Sus­an­ne Bi­er in­stru­e­re­de, fik en ublid med­fart af de in­ter­na­tio­na­le an­mel­de­re.

’Over­be­vi­sen­de ro­det,’ skrev Va­ri­e­ty, mens The Play­list kald­te den ’en mo­de­rat togu­lyk­ke’. I Dan­mark blev der talt om, at Sus­an­ne Bi­er må­ske hav­de for­spildt sin chan­ce in­ter­na­tio­nalt.

Men så­dan spil­ler kla­ve­ret ik­ke for Sus­an­ne Bi­er. Nok er hun spa­endt – og en anel­se nervøs, men hun er og­så til­ba­ge – sta­er­ke­re end no­gen­sin­de – med sit hidtil mest om­fat­ten­de pro­jekt. En Jo­hn Le Car­ré tv-se­rie i seks af­snit med nog­le af Eng­lands bed­ste sku­e­spil­le­re. På BBC slut­te­de ’The Night Ma­na­ger’ med stå­en­de ap­plaus fra bå­de se­e­re og an­mel­de­re, der stort set sam­stem­men­de ro­ste se­ri­en til sky­er­ne. Det var en til­tra­engt suc­ces oven på fl­op­pet med det stor­lad­ne ka­er­lig­heds­dra­ma ’Se­re­na’. Med Bi­ers egne ord skul­le fil­men ha­ve va­e­ret ’vor tids ’Bor­te med bla­e­sten’, som hun dri­stigt ud­tal­te til BT før op­ta­gel­ser­ne. Det blev det ik­ke.

Si­den har hun haft fi­re bruta­le ar­bejds­år. Ind imel­lem den ame­ri­kan­ske spil­le­film og den bri­ti­ske se­rie, skrev og in­stru­e­re­de hun og­så den dan­ske thril­ler ’En chan­ce til’, der fik blan­de­de an­mel­del­ser, selv­om den hav­de stjer­ner­ne Ni­ko­laj Lie Kaas, Ul­rik Thom­sen og Ni­ko­lai CosterWal­dau i front.

Al­le kneb ga­el­der

Nu sy­nes hun, at det er pas­sen­de at hol­de en smu­le fri, og vover at la­e­ne sig lidt til­ba­ge i sto­len, mens hun ta­en­ker på den ts­u­na­mi af in­ter­kon­ti­nen­tale Sky­pe-sam­ta­ler, hun har del­ta­get i de se­ne­ste fi­re-fem år.

Èn af dem gav hen­de op­ga­ven med at in­stru­e­re den bri­ti­ske tv-se­rie. Sus­an­ne Bi­er gik ben­hårdt ef­ter se­ri­en, for hun er ’me­ga­fan’ af Jo­hn Le Car­rés knivskar­pe spionro­ma­ner.

»De var al­le­re­de i gang med at for­hand­le med en en­gelsk in­struk­tør, men jeg in­si­ste­re­de på at ta­le med pro­du­ce­ren, og fik en­de­lig lov at Sky­pe med ham.«

Sus­an­ne Bi­er hol­der en pau­se og gri­ner ska­evt, in­den hun af­slø­rer et lil­le tri­ck, som kun få dan­ske­re kan gø­re hen­de ef­ter.

»Pro­du­ce­ren har dril­let mig helt vildt si­den. Jeg hav­de stil­let min Oscar i bog­re­o­len bag mig og dre­jet ka­me­ra­et, så han kun­ne se den, mens vi snak­ke­de,« si­ger Bi­er og lig­ner et øje­blik en sko­lepi­ge, der har va­e­ret uar­tig. Så bli­ver hun al­vor­lig igen. »Jeg tror nu, det, der over­be­vi­ste dem, var, at jeg var så op­sat på at få job­bet. Jeg var me­get klar på, hvad den se­rie skul­le kun­ne og hvor­dan den skul­le va­e­re. Jeg det ba­re. Jeg har al­tid va­e­ret me­ga­mis­un­de­lig på dem, der fik lov at fil­ma­ti­se­re hans bø­ger, og har al­tid syn­tes, det var en mis­for­stå­el­se, at det ik­ke var mig. På en lidt barn­lig må­de, som man­ge fans må­ske har det,« ler hun lidt ge­nert.

Den klar­hed, som Sus­an­ne Bi­er hav­de med se­ri­en ’Night Ma­na­ger’, gik til gen­ga­eld to­talt tabt, da hun la­ve­de den stort an­lag­te ame­ri­kan­ske film ’Se­re­na’ med Brad­ley Coo­per og Jen­ni­fer Lau­ren­ce i ho­ved­rol­ler­ne. Fil­men løb af spo­ret, da de to stjerner skød til tops som Hol­lywoods hot­te­ste film­par. Men da ind­spil­nin­ger­ne be­gynd­te, var Jen­ni­fer Lau­ren­ce for­holds­vis ukendt.

Sus­an­ne Bi­er skru­er ti­den til­ba­ge til før­ste gang hun mød­te den ame­ri­kan­ske film­stjer­ne. På den rø­de lø­ber ved Oscar­ud­de­lin­gen i 2011.

»Da jeg fik en Oscar for ’Ha­ev­nen’, skul­le man kom­me me­get tid­ligt til den rø­de lø­ber. El­lers var der ik­ke no­gen, der gad ta­ge bil­le­der af én. Ce­re­mo­ni­en be­gynd­te kl. fem, så jeg var der al­le­re­de klok­ken tre. Jen­ni­fer Lau­ren­ce an­kom på sam­me tid, så ukendt var hun på det tids­punkt. Jeg syn­tes, hun hav­de no­get helt sa­er­ligt, men det kra­e­ve­de lidt over­ta­lel­ses­ar­bej­de, da jeg sag­de til pro­du­cen­ter­ne, at vi skul­le hy­re hen­de. Brad­ley (Coo­per) var kendt fra ’The Hang­over’, men ik­ke for nog­le kunst­ne­ri­ske film. Men så la­ve­de de ’Sil­ver Li­nings’ sam­men og blev un­der op­ta­gel­ser­ne til ’Se­re­na’ ka­em­pe­sto­re stjerner. Li­ge plud­se­lig var der nog­le, der tro­e­de, at man kun­ne få en ret sort ka­er­lig­heds­film til at bli­ve en bred ame­ri­kansk film. Det var helt vildt fru­stre­ren­de. Jeg mi­ste­de gre­bet om fil­men og blev me­get sur på mig selv,« si­ger Sus­an­ne Bi­er.

Løb af spo­ret

Plud­se­lig be­fandt hun sig i en storm­flod af for­slag fra pro­du­cen­ter og pen­ge­ma­end, der al­le hav­de de­res idéer om, hvor­dan fil­men skul­le se ud.

»Jeg mi­ste­de mit kunst­ne­ri­ske kom­pas fuld­sta­en­dig og kun­ne ik­ke ma­er­ke, hvad der var godt el­ler dår­ligt. Til sidst var fil­men som et styk­ke sa­e­be, jeg ik­ke kun­ne hol­de fast på. Jeg klip­pe­de den igen­nem op mod 80 gan­ge. Nor­malt er det højst ot­te. Til sidst blev jeg helt fø­lel­ses­løs,« si­ger hun, der har svo­ret for sig selv al­drig at hav­ne i sam­me si­tu­a­tion igen.

»Jeg vil al­drig igen ud­sa­et­te mig for

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.