Små skridt får dig og­så i mål

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Man­ge slan­ke­ku­re lover re­kord­hø­je va­egt­tab på me­get kort tid. Men det er ik­ke vej­en til et va­rigt va­egt­tab. Skal man mo­ti­ve­res til at hol­de en sund livs­stil og et kost­pro­gram, skal man se go­de re­sul­ta­ter ret hur­tigt i ku­ren og lø­ben­de kun­ne se, at va­eg­ten be­va­e­ger sig i den rig­ti­ge ret­ning. Der­for er det langt klo­ge­re at op­nå et min­dre va­egt­tab per uge med et kost­pro­gram, man kan over­hol­de – og­så i en travl hver­dag – end det er f.eks. at ta­be 10 ki­lo på fem til seks uger.

For man­ge år si­den tab­te jeg selv na­e­sten 20 ki­lo på lidt over 14 uger. Det var ret hur­tigt, men jeg dyr­ke­de og­så en del mo­tion. Bag­ef­ter var det sva­ert at hol­de va­eg­ten, for­di jeg i slan­ke­pe­ri­o­den le­ve­de ek­stremt sundt og net­op dyr­ke­de me­get mo­tion. Jeg tog nog­le ki­lo på igen, som jeg si­den­hen ik­ke har smidt. Det er som om, jeg lig­ger no­gen­lun­de på en va­egt, der pas­ser til min hver­dag – nem­lig 65 ki­lo til 170 cm. Da min va­egt var på sit hø­je­ste ve­je­de jeg 78 ki­lo, og med et tab på 20 ki­lo, kom jeg fak­tisk til at lig­ge un­der min ide­alva­egt.

AEn­drin­ger for li­vet

Jeg indså, at hvis jeg skul­le hol­de en pas­sen­de va­egt, uden he­le ti­den at skul­le ta­en­ke på kal­o­ri­er og und­gå at syn­de, måt­te der en livs­stilsa­en­dring til frem­for end­nu en kur. Og det skul­le fo­re­gå i et stil­le og ro­ligt tem­po. Med små skridt kom­mer du helt sik­kert bed­re og me­re sik­kert i mål, for­di din krop og psy­ke når at vaen­ne sig til de sun­de va­ner. En sund livs­stilsa­en­dring er langt bed­re end en hurtig kur.

Hvis du, på trods af at du har aen­dret din kost til at va­e­re rig­tig sund, al­li­ge­vel har ud­for­drin­ger med at nå i mål med dit va­egt­tab, så er mo­tion løs­nin­gen. Det kan va­e­re at gå, cyk­le på ar­bej­de, ta­ge trap­pen i ste­det for ele­va­to­ren, gå til fit­ness, svømning el­ler, hvad der nu pas­ser ind I din dag­lig­dag. Mo­tion er vig­tigt, ik­ke kun for at for­bra­en­de kal­o­ri­er, men for­di inak­ti­vi­tet betyder, at vo­res mu­skel­styr­ke, kon­di­tion og knog­le­mas­se fal­der, og vo­res brusk og led­bånd bli­ver sva­ge­re.

Sa­et dit små mål så du ved, at du kan over­hol­de bå­de kost og mo­tion i hver­da­gen, så når du der­hen hvor du vil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.