’Vi er ik­ke fa­er­di­ge

Trods sto­re va­egt­tab nå­e­de in­gen af del­ta­ge­re i ’Den Sto­re Kur’ de­res mål. Al­le er fast be­slut­te­de på at fort­sa­et­te va­egt­ta­bet, men på vidt for­skel­li­ge må­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ugers slan­ke­kur er nå­et til vejs en­de. Lis Bar­ner Kudsk har tabt sig mest – nem­lig 12,3 ki­lo. Mens Ka­ri­na Chri­sten­sen har smidt 5,9 ki­lo og Rikke Brøndum 9,1 ki­lo. De­res op­rin­de­li­ge mål lå et sted mel­lem 15 og 20 ki­lo.

»Jeg hav­de et mål på 20 ki­lo. Det vid­ste jeg godt, at jeg ik­ke kun­ne nå. Så jeg skal ba­re fort­sa­et­te ad sam­me vej, for den har jeg det rig­tig godt med. Jeg har sta­dig mas­ser af mo­ti­va­tion,« forta­el­ler 52-åri­ge Lis Bar­ner Kudsk, der er den af de tre del­ta­ge­re, der har gi­vet den mest gas med mo­tio­nen og må­ske net­op der­for har tabt sig mest.

Hel­ler ik­ke 40-åri­ge Rikke Brøndum el­ler 33-åri­ge Ka­ri­na So­fie Chri­sten­sen er kom­met i mål på de 12 uger, som Den Sto­re Kur har va­ret. For Rikke Brøndum betyder det, at hun for­sta­et­ter med at le­ve ef­ter 5:2-ku­rens prin­cip­per om to fa­ste­da­ge om ugen.

»Der må ger­ne ry­ge fem ki­lo me­re, så jeg kø­rer ba­re vi­de­re. 5:2 pas­ser mig rig­tig godt, for­di jeg må spi­se stort set, hvad jeg vil, de fle­ste af ugens da­ge. Det er nem må­de at gø­re det på for mig,« for­kla­rer hun.

Ka­ri­na Chri­sten­sen har tabt mindst af de tre del­ta­ge­re, men hav­de re­a­li­stisk set hel­ler ik­ke reg­net med me­re. Hun vil ger­ne fort­sa­et­te med at ta­be sig, men har op­le­vet de ugent­li­ge vej­nin­ger hos Fit-all som et stres­sen­de indslag i en travl hver­dag som en­lig mor til to børn.

»Det er godt at kom­me ned og snak­ke med an­dre i sam­me båd. Det gi­ver no­get. Men jeg har og­så fun­det ud af, at jeg skal la­de va­e­re med at sa­et­te må­let for stramt. For mig er det op­nå­e­ligt frem­over at bli­ve ve­jet hver 3. el­ler 4. uge,« for­kla­rer hun.

Hold va­eg­ten

Selv­om in­gen af de tre slan­ke­del­ta­ge­re har nå­et de­res mål end­nu, gør de sig man­ge tan­ker om, hvor­dan de skal ved­li­ge­hol­de va­egt­ta­bet, når de kom­mer i mål. For Ka­ri­na Chri­sten­sen har det va­e­ret en øjenåb­ner, at hen­des over­va­egt skyld­tes for man­ge kul­hy­dra­ter, isa­er når hen­des smer­ter ef­ter et pi­skes­ma­eld blev for me­get.

»Jeg har fun­det ud af, at kul­hy­dra­ter er no­get, min krop vir­ke­lig re­a­ge­rer

We­e­kend - 09.04.2016 på. Det var jeg slet ik­ke klar over før. Der­for vil jeg for­sat skrue ned for kul­hy­dra­ter,« for­kla­rer Ka­ri­na Chri­sten­sen, der og­så vil fort­sa­et­te med at ta­el­le kal­o­ri­er.

»Før har jeg stil­le og ro­ligt ta­get de gam­le va­ner i brug lidt ef­ter lidt. Den­ne gang vil jeg fort­sa­et­te med at skri­ve ned, hvad jeg spi­ser. Og så vil jeg hu­ske at ro­se mig selv for al­le de go­de ting, jeg når i ste­det for at ban­ke mig selv i ho­ve­d­et over det, jeg ik­ke når.«

For Lis Bar­ner Kudsk er stra­te­gi­en at hol­de fast sa­er­ligt i to ting. Det ene er tra­e­nin­gen, som hun er ble­vet så glad for, at hun nu ik­ke kan fo­re­stil­le sig et liv uden. Det an­det er den ugent­li­ge vej­ning i Fit-all.

»Selv, når jeg har nå­et de 20 ki­lo, er det min plan at gå til vej­ning. For mig gi­ver det me­get stor mo­ti­va­tion at kom­me der­hen og stå sko­le­ret.«

Rikke Brøndum vil mod­sat Lis Bar­net Kudsk ger­ne slip­pe for vej­nin­ger­ne, for de gi­ver et fo­kus på va­egt, som hun ik­ke øn­sker re­sten af li­vet.

»Men jeg bli­ver ved med 5:2 for al­tid. Den pas­ser mig godt, for­di jeg ik­ke skal und­va­e­re no­get re­sten af li­vet. Det kan jeg sim­pelt­hen ik­ke. Jeg går må­ske ned til 6:1, og går det galt, hop­per jeg op på 5:2 igen. På den må­de la­der jeg ik­ke ba­re stå til,« si­ger Rikke Brøndum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.