Dig slank

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter må­ne­ders slan­ke­kur har du nå­et dit mål. En­de­lig er va­eg­ten lan­det på dét tal, du har jag­tet med dag­lig smal­kost og mo­tion. Du er let­tet, stolt og fejrer det. »Det er en to­talt fed for­nem­mel­se. Som at kom­me i mål ef­ter et ma­ra­ton. Det er et kli­maks, når al­le ki­lo­e­ne er rø­get,« så­dan be­skri­ver men­tal­tra­e­ner Mi­cha­el Kold den dag, hvor slan­ke­ku­ren en­de­lig er slut.

Men hvad sker der egent­lig da­gen ef­ter? Som re­gel det for­ker­te.

»Så ven­der virkeligheden til­ba­ge... Det bli­ver hver­dag og rig­tig man­ge stop­per brat med at spi­se sundt og mo­tio­ne­re,« for­kla­rer han.

Al­le sta­ti­stik­ker vi­ser, at 95-97 pct. af dem, der har tabt sig, ta­ger det he­le på igen.

Når det går galt na­e­sten hver gang, skyl­des det pri­ma­ert, at vi ik­ke for­står, at slan­ke­ku­ren slet ik­ke er slut den dag nå­len på va­eg­ten står stil­le det øn­ske­de sted.

»Det sto­re slag slås først ef­ter slan­ke­ku­ren,« fast­slår er­na­e­rings­eks­pert Martin Kreutzer, der bl.a. er un­der­vi­ser hos Va­egtstop­kon­su­len­ter­ne.dk og dri­ver rå­d­giv­nings­virk­som­he­den Bo­dycomp.dk.

»Der er langt me­re po­si­tiv ener­gi i at gå ned i va­egt hver uge end at knok­le for, at va­eg­ten ik­ke sti­ger igen. Mens man ta­ber sig, be­kra­ef­ter va­eg­ten he­le ti­den me­nin­gen med gal­ska­ben. Bag­ef­ter er be­løn­nin­gen, at der in­gen ting sker. Det er der ik­ke den sam­me driv­kraft i,« for­kla­rer han. De fle­ste ven­der ret hur­tigt til­ba­ge til det gam­le liv, for in­gen kan va­e­re på slan­ke­kur for al­tid.

Ku­ren er una­tur­lig

»En slan­ke­kur er en af­gra­en­set pe­ri­o­de, hvor man gør no­get ek­stra­or­di­na­ert. Det er et kun­stigt uni­vers, hvor man har le­vet ef­ter et me­re el­ler min­dre una­tur­ligt møn­ster,« for­kla­rer Martin Kreutzer, der har skre­vet bo­gen ’Slank uden af­savn’.

Man­ge tror fejl­ag­tigt, at slan­ke­ku­ren hja­el­per dem til at fort­sa­et­te den sun­de stil bag­ef­ter. Men iføl­ge Martin Kreutzer gem­mer der sig sja­el­dent den sto­re la­er­dom i en slan­ke­kur, for­di livs­sti­len som re­gel er for ek­strem til at over­fø­res til et helt liv bag­ef­ter.

Men­tal­tra­e­ner Mi­cha­el Kold me­ner li­ge­frem, at vi le­der ef­ter la­er­dom­men det helt for­ker­te sted.

»I en slan­ke­kur er må­let som re­gel at ta­be et be­stemt an­tal ki­lo. Når du har tabt dem, slip­per du må­let. Men hvis må­let i ste­det er at bli­ve ved­hol­den­de og ha­ve selv­di­sci­plin, så er det no­get, du kan ta­ge med dig – og­så ef­ter ki­lo­e­ne er tabt,« for­kla­rer han.

Man hja­el­pe sig selv me­get ved at ha­ve en plan klar al­le­re­de da­gen ef­ter slan­ke­ku­ren. Pla­nen skal kort­la­eg­ge, hvil­ke pro­ble­mer, der før­te til over­va­eg­ten i før­ste om­gang, så man frema­d­over kan ha­ve pa­ra­der­ne op over­for de va­er­ste ud­skej­el­ser.

»Man skal op­stil­le reg­ler for sig selv, så man si­ger fra over­for vis­se fri­stel­ser, men til gen­ga­eld gi­ver sig selv lov på an­dre punk­ter,« for­kla­rer Mi­cha­el Kold, og fo­re­slår, at man f.eks. le­ver sundt i hver­da­ge­ne men har fri­e­re spil i we­e­ken­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.