Når ma­den ta­ger mag­ten

Hvad skal jeg spi­se? Hvor­når skal jeg spi­se? Og hvor­dan und­går jeg af ta­ge på? For man­ge fyl­der tan­ker om mad alt for me­get i hver­da­gen. Slip tan­ker­ne og und­gå, at ma­den sty­rer dit liv

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

We­e­kend - 09.04.2016

Men­ne­sker, der li­der af over­spis­ning, buli­mi el­ler anorek­si, bru­ger man­ge men­tale kra­ef­ter hver dag på at spe­ku­le­re. Tan­ker­ne kred­ser om krop, va­egt og mad. som f.eks.: ’Hvor­dan ta­ber jeg mig?’. ’Hvad skal jeg spi­se?’. ’Hvor­dan und­går jeg at ta­ge på?’. ’Hvor man­ge kal­o­ri­er er der i?’.

Iføl­ge Lands­for­e­nin­gen for spi­se­for­styr­rel­ser li­der 75.000 dan­ske­re af en spi­se­for­styr­rel­se. For man­ge kan de ti­melan­ge mad-re­la­te­re­de grub­le­ri­er i sig selv re­sul­te­re i en­ten anore­xi, buli­mi el­ler tvangsover­spis­ning.

Anore­xi er dag­li­ge spe­ku­la­tio­ner om, hvor­dan man kan und­gå at ta­ge på, og hvor­dan man kan slip­pe af sted med at spi­se så lidt som mu­ligt. Men­ne­sker, der li­der af tvangsover­spis­ning, spi­ser vold­somt me­get Krop­pen og va­eg­ten tjek­kes kon­stant i for­sø­get på at hol­de va­eg­ten ne­de el­ler ta­be sig. Selv en lil­le va­egtstig­ning føl­ges ty­pisk af de­pres­si­ve tan­ker om at fø­le sig ula­ek­ker og fed.

Hos men­ne­sker med buli­mi trig­ges tan­ken om at ha­ve spist for me­get of­test ef­ter et må­l­tid. Man fø­ler sig op­pu­stet og er ’nødt’ til at ka­ste op for at ’få det godt igen’. Det kan re­sul­te­re i en ond spiral af spe­ku­la­tio­ner om, hvor­dan man kan kom­me til at ka­ste op, ef­ter­fulgt af skyld­be­to­ne­de grub­le­ri­er om de symp­to­mer og so­ci­a­le pro­ble­mer, der føl­ger med opkast­nin­gen.

Men­ne­sker, der li­der af tvangsover­spis­ning, spi­ser vold­somt me­get. Ty­pisk for­år­sa­get af at per­so­ner med de­pres­si­ve tan­ker bru­ger mad­fan­ta­si­er til at over­vin­de ne­ga­ti­ve tan­ker. Of­te ef­ter­føl­ges spis­nin­gen af uhold­ba­re slan­ke­ku­re, med det re­sul­tat, at va­eg­ten går ek­stremt me­get op og ned.

Be­hand­ling af spi­se­for­styr­rel­ser

Me­takog­ni­tiv te­ra­pi er en ef­fek­tiv be­hand­ling af al­le ty­per af spi­se­for­styr­rel­ser. Fa­el­les for dem al­le er, at tan­ker­ne om mad, kom­mer til at ta­ge mag­ten i hver­da­gen. I te­ra­pi­en la­e­rer den ram­te at mind­ske de op­ma­er­k­som­heds­stra­te­gi­er, som ved­li­ge­hol­der spi­se­for­styr­rel­sen.

I ste­det for at tjek­ke krop­pen he­le ti­den og spi­se på fø­lel­ser og tan­ker, la­e­rer men­ne­sker med spi­se­for­styr­rel­ser at spi­se på me­re ob­jek­ti­ve kri­te­ri­er. Det kan va­e­re at spi­se kl. 9, kl. 12 og kl. 18. Li­ge­som de la­e­rer at la­de al­le ne­ga­ti­ve tan­ker om mad og krop va­e­re. Re­sul­ta­tet af te­ra­pi­en er et me­re sta­bilt ma­dind­tag og min­dre va­egt­ma­es­si­ge og fø­lel­ses­ma­es­si­ge sving­nin­ger i dag­lig­da­gen.

Char­lot­te kom i min kli­nik, for­di hun led af over­spis­ning. Of­te føl­te hun sig ik­ke god nok. Tan­ker som: ’Hvad er der galt med mig?’. ’Hvorfor er jeg så stil­le?’. ’Hvorfor vi­ser jeg ik­ke de an­dre, hvad jeg kan?’ end­te i ti­melan­ge grub­le­ri­er. Re­sul­ta­tet var ned­t­u­re og en fø­lel­se af lavt selvva­erd. I te­ra­pi­en op­da­ge­de Char­lot­te, at hen­des mad fan­ta­si­er var en stra­te­gi til at de­a­le med de de­pres­si­ve grub­le­ri­er. Når hun hav­de grublet sig selv ned i et sort hul, var tan­ker­ne om, hvor­dan hun kun­ne skaf­fe sø­de sa­ger en ’vej ud’. Tan­ker som, ’hvor­dan skal jeg få no­get cho­ko­la­de?’ el­ler ’det kun­ne va­e­re skønt med ka­ra­mel’, af­led­te hen­des de­pres­si­ve tan­ker. Pro­ble­met med mad-fan­ta­si­er­ne var ba­re, at de fik Char­lot­tes lyst til mad til at sti­ge. Når hun hav­de spist 10 pla­der cho­ko­la­de, fik hun en ny de­pres­siv grub­le-ned­t­ur som igen end­te med mad-fan­ta­si­er. Så­dan kun­ne spira­len fort­sa­et­te – uen­de­ligt. I te­ra­pi­en la­er­te hun at mind­ske – bå­de de ne­ga­ti­ve grub­le­ri­er om eget va­erd og de ef­ter­føl­gen­de mad­fan­ta­si­er. Hun over­vandt sin spi­se­for­styr­rel­se og fik oveni et bed­re selvva­erd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.