D

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ag­ligt bli­ver der smidt mas­ser af mad ud. Bå­de fra su­per­mar­ke­der, re­stau­ran­ter og in­du­stri­køk­ke­ner.

Det er til­ladt at ta­ge skral­det fra f.eks. su­per­mar­ke­der­ne. Reg­len er, at ejen­doms­ret­ten op­gi­ves, når ting smi­des ud. Men man må ik­ke tra­en­ge ind på pri­vat om­rå­de. Står su­per­mar­ke­dets con­tai­ner i en af­låst gård, skal du over et stakit el­ler bry­de en lås op for at kom­me til skral­det, gør du dig til kri­mi­nel. Det sam­me ga­el­der, hvis for­ret­nin­gens me­d­ar­bej­de­re be­der dig gå. Du må kun skral­de til eget for­brug.Det er ulov­ligt at di­stri­bu­e­re el­ler vi­de­resa­el­ge mad fra con­tai­ne­re. Vil du ik­ke gå så langt som til at hop­pe i frem­me­de skral­des­pan­de, så tag et kig i din egen. For og­så pri­va­te skral­des­pan­de bug­ner af mad, der sag­tens kan spi­ses.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.