’Sva­ert og dyrt at va­el­ge sundt’ E

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

nd­nu en­gang har en må­ling kå­ret dan­sker­ne (og schweizer­ne) til ver­dens lyk­ke­lig­ste folk.

Men da Gal­lup for et års tid si­den of­fent­lig­gjor­de sin glo­ba­le rap­port om triv­sel, sva­re­de kun 40 pct. af dan­sker­ne, at de tri­ve­des. I un­der­sø­gel­sen blev der bl.a. spurgt til hvor me­get del­ta­ger­ne: nød li­vet, op­le­ve­de ka­er­lig­hed, fa­el­les­skab, so­ci­al støt­te og et godt, fy­sisk hel­bred.

»Un­der­sø­gel­sen gav os sam­let set en tred­je­plads. Det er flot glo­balt set, men det vi­ser og­så, at der er plads til for­bed­ring,« si­ger sund­hed­s­eks­pert Chris MacDonald.

I dag skri­ver han for sid­ste gang som fast skri­bent i BT. I den for­bin­del­se har han en op­for­dring til dan­sker­ne: ’Tag an­svar for din egen triv­sel’.

Nød­ven­digt op­rør

Men sam­ti­dig op­for­drer han til et sam­funds­ma­es­sigt op­rør mod de struk­tu­rer i vo­res sam­fund, som gør det sva­ert at va­el­ge sundt.

»Når over halv­de­len af os ik­ke tri­ves, og når så man­ge af os trods la­e­ge­vi­den­ska­bens ko­los­sa­le frem­skridt dør af livs­stils­syg­dom­me, så er der no­get, som ik­ke er godt nok,« si­ger han. Et ek­sem­pel er vo­res mø­de­ti­der. »Hver mor­gen hø­rer jeg over­bo­ens lil­le barn ta­ge af sted kl. 6.30? Na­tur­ligt vil­le de fle­ste børn sove på det tids­punkt. Men vi ig­no­re­rer alt dét, vi i dag ved om søvns vig­tig­hed. Isa­er når det ga­el­der børn og un­ge, som fra na­tu­rens si­de of­te er B-men­ne­sker,« si­ger Chris MacDonald og til­fø­jer, at og­så voks­ne bur­de pri­o­ri­te­re søv­nen hø­je­re.

»Men ar­bejds­plad­sen gør det of­te umu­ligt. Vi har vaen­net os til struk­tu­rer, hvor vi de­ler døg­net op i me­get pra­e­ci­se en­he­der. Men det er una­tur­ligt, og i dag er det of­te og­så unød­ven­digt at ind­ret­te ar­bejds­ru­ti­ner­ne så ri­gidt. Før den in­du­stri­el­le re­vo­lu­tion hav­de vi bed­re mu­lig­hed for at føl­ge vo­res na­tur­li­ge døgn­ryt­me, det gav bl.a. bed­re be­skyt­tel­se mod stress,« me­ner han.

Drop be­rø­rings­ang­sten

I føl­ge Chris MacDonald skal vi ik­ke va­e­re så for­s­kra­ek­ke­de over for­bud og be­gra­ens­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.