Men­ne­sker i krig

Ralf Rothmann be­skri­ver An­den Ver­denskrigs ra­eds­ler set med en 17-årig mal­ked­rengs øj­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

han i kri­gens sid­ste år bli­ver ind­kaldt og sendt til Øst­fron­ten sam­men med vennen Fri­edrich. In­gen af de to er for­hip­pe­de på at la­de li­vet for fa­ed­re­lan­det. Alt ty­der al­li­ge­vel på, at kri­gen snart er tabt, og det vir­ker så uen­de­ligt for­måls­løst at skul­le af sted. Men det skal de. Fri­edrich spe­ku­le­rer kon­stant på at de­ser­te­re, imens Wal­ter vaelger en an­den over­le­vel­ses­stra­te­gi, idet han ud­fø­rer sin tje­ne­ste på af­stand af fronten. Han ar­bej­der i for­sy­nings­trop­per­ne, kø­rer fø­de­va­rer, ma­te­ri­el og sår­e­de sol­da­ter rundt. Un­der­vejs mø­der han kri­gens af­stum­pe­de af­sind. Faldska­erms­sol­da­ter, der slår ci­vi­le ihjel med sa­di­stisk iver. Over­ord­ne­de, der la­der de­res fru­stra­tio­ner over det snar­li­ge ne­der­lag få af­løb i ir­ra­tio­nel­le magt­de­mon­stra­tio­ner og in­te­r­i­mi­sti­ske krigs­dom­sto­le for en­hver for­se­el­se. Kun tan­ken om den un­ge pi­ge Elisa­beth, som Wal­ter net­op nå­e­de at bli­ve ka­e­re­ste med hjem­me i lands­by­en, in­den han blev sendt til hel­ve­de, hol­der ham oven van­de. Han ig­no­re­rer, at han ik­ke mod­ta­ger bre­ve fra hen­de (po­sten er jo util­reg­ne­lig), og bru­ger hå­bet om hen­de som en red­nings­krans i et op­rørt hav.

Rothmann skil­drer kri­gens ra­eds­ler med de­tal­je og nøg­tern san­se­lig­hed. Kon­tra­sten mel­lem det stil­le lands­by­liv og fron­tens ka­non­tor­den er skarp. De, der hu­sker tv-se­ri­en ’Hei­mat’ vil nik­ke gen­ken­den­de til den ver­den, Wal­ter kom­mer fra – en lidt en­fol­dig lands­by­ver­den, som lø­bes over en­de af na­tio­na­le be­va­e­gel­ser. Wal­ter bli­ver un­der­vejs tvun­get ud i hand­lin­ger, han al­drig kom­mer sig over at ha­ve va­e­ret del af. Vi an­dre tak­ker hans søn (fik­tiv el­ler ej) for at fyl­de tom­rum­met ud ef­ter ham.

Ti­tel:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.