T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

avs­he­den, den dy­be for­ti­el­se, navn­lig hvad an­går de dø­de, er i virkeligheden kun et tom­rum, som li­vet før el­ler si­den au­to­ma­tisk vil fyl­de med sand­hed.«

Med dis­se ord ind­le­der en unavn­gi­ven ram­me­forta­el­ler Ralf Ro­t­h­manns ro­man ’For­å­rets dø­de’. Forta­el­le­rens far Wal­ter har få­et kra­eft og er ved at dø. I øn­sket om ik­ke at mi­ste den fa­mi­lie­hi­sto­rie, fa­de­ren har hos sig, for­sø­ger forta­el­le­ren at få den dø­en­de til at ned­fa­el­de sin for­tid. Men Wal­ter mod­sa­et­ter sig. For hi­sto­ri­en in­de­hol­der til­sy­ne­la­den­de ka­pit­ler, som er for tun­ge at gi­ve vi­de­re.

Den sand­hed, som forta­el­le­ren la­der fyl­de tavs­he­dens tom­rum, er hans egen kon­struk­tion af fa­de­rens liv. Han sam­ler stum­per og styk­ker sam­men, fyl­der mel­lem­rum­me­ne ud og sa­et­ter det he­le sam­men til en forta­el­ling om, hvor­dan kri­gen sat­te dy­be og uud­s­let­te­li­ge spor hos et godt men­ne­ske. Hvor­dan det­te men­ne­ske over­le­ve­de ved hja­elp af tan­ken om en ung pi­ges ven­ten på den an­den si­de af kri­gen. Og hvor­dan han si­den­hen holdt li­vet ud ved at sa­et­te sin lid til, at det ene skud, han blev tvun­get til at løs­ne un­der kri­gen, må­ske var blankt.

Wal­ter bor på lan­det og er net­op ble­vet ud­la­ert som mal­ked­reng, da

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.