’Heavy me­tal gi­ver mig ro i sja­e­len’

Tv-va­ert Pe­ter Ingemann, der rej­ser ver­den rundt i pro­gram­met ’Størst’, har kun én vir­ke­lig hob­by – hi­sto­rie – som han dyr­ker om nat­ten

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ud­dan­nel­se: Fa­mi­lie: Kendt fra: Ak­tu­el: Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st va­e­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid

slad­ren om hin­an­den, op­pu­ste­de ego­er og barn­li­ge dis­kus­sio­ner. Det over­ra­ske­de mig, hvor tri­vi­el den ver­den åben­bart er, og hvor me­get de ke­der sig. « Hvad er det na­e­ste, du skal i gang med? »Jeg vil la­e­se en bi­o­gra­fi om den ame­ri­kan­ske fi­re­stjer­ne­de ge­ne­ral Ge­or­ge S. Pat­ton. Han er mit helt sto­re idol. På én gang bå­de fan­dens po­li­tisk ukor­rekt, su­per dyg­tig og vildt for­fa­en­ge­lig. Må­ske den dyg­tig­ste ge­ne­ral no­gen­sin­de.« »Den kor­te ra­dio­a­vis på Ra­dio24syv. På po­dcast, som jeg hø­rer, når jeg rej­ser. Det er Dan­marks ab­so­lut bed­ste sa­ti­re-nyheds­pro­gram – med så me­get dyb­de, vid og kant. Jeg er im­po­ne­ret over, hvad de to va­er­ter for­mår at pro­du­ce­re. Vi an­dre må yd­mygt bø­je ho­ve­d­et i respekt for den­ne kraft­pra­e­sta­tion af et jour­na­li­stisk pro­dukt – og dét me­ner jeg helt se­ri­øst.« »Heavy me­tal gi­ver mig ro i sja­e­len. Jeg lyt­ter me­get til Mo­tör­he­ad, Ju­das Pri­est, Me­ga­de­ath, og så er jeg be­gyndt at snu­se lidt til et Ne­va­da­band, der hed­der Fi­ve Fin­ger De­ath Punch. De er lidt cor­ny, men det gør ik­ke no­get.« »Jeg går al­drig i bi­o­gra­fen, men er til vold­som­me faldska­er­me og god lyd i stu­en.«

»’Das Boot’, ’Bird­man’ og ’On­ce Upon a Ti­me in the West’. Hen­ry Fon­da og Char­les Bron­son er fan­ta­sti­ske i den film – og me­get lidt po­li­tisk kor­rek­te.« »Bla­ck Sab­bath i Forum (2013, red.). Jeg hol­der mi­ne egne kon­cer­ter i min nye Fol­ke­vogn med Spo­ti­fy og et fan­ta­stisk an­la­eg med sub­woo­fer... Jo, jo, man er vel fra Jyl­lands høj­de­ryg.« »Sort Sol på Smuk Fest. Det er vel fem år si­den. Og én af de af­te­ner, hvor al­ting ba­re gik op i en hø­je­re en­hed. Det var mørkt. Jeg hav­de få­et det helt rig­ti­ge an­tal fa­døl. Og ban­dets for­san­ger Steen Jør­gen­sen var helt emi­nent. Jeg er ik­ke Sort Sols stør­ste fan. Men kon­cer­ten og op­le­vel­sen var per­fekt.« »Jeg el­sker hi­sto­ri­e­pro­gram­mer. Når jeg ik­ke kan sove, ser jeg of­te ’Vi­a­sat Hi­story’. For­ny­lig så jeg et pro­gram om mid­delal­de­rens mord­gå­der og et om Før­ste og An­den Ver­denskrig. Det bli­ver jeg al­drig tra­et af. Hi­sto­rie er min ene­ste hob­by.« »Dat­ings­how. Det kan godt va­e­re, at jeg er gam­mel­dags. Men du kan ik­ke re­du­ce­re no­get så kom­plekst som ka­er­lig­hed og par­for­hold til et spør­ge­ske­ma og et in­ter­view. Des­u­den hø­rer jeg til den gam­mel­dags ty­pe, der me­ner, at du bør gå ud på caféen, i su­per­mar­ke­det, på tank­sta­tio­nen, el­ler hvor det nu er, du fin­der ka­er­lig­he­den. I virkeligheden er det jo mil­li­ar­der af små magi­ske ting, der spil­ler ind. Tv-ver­sio­nen er sim­pelt­hen for tri­vi­el.«

We­e­kend - 09.04.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.