TRO­ELS LUND SOV

BT - - NYHEDER -

KYSTPROJEKTER de det op med det ty­pi­ske døgn­for­brug, og så har man få­et et dej­ligt stort va­ekst­tal. Men man har ik­ke un­der­søgt mar­ke­det, og om der er et po­ten­ti­a­le for det her.

Der sy­nes jeg, re­ge­rin­gen bur­de ha­ve ta­get nog­le reg­ned­ren­ge og mar­keds­folk med ind over.«

BT har al­le­re­de igen­nem fle­re ar­tik­ler be­skre­vet, hvor­dan før­en­de for­ske­re i turis­me har kri­ti­se­ret de ti ud­pe­ge­de kystprojekter. Bl.a. er der ho­ved­rysten over, at fle­re af pro­jek­ter­ne sat­ser på spek­taku­la­e­re ba­de­lan­de, som iføl­ge fle­re turis­me­un­der­sø­gel­ser el­lers ik­ke er blandt de ting, som uden­land­ske turi­ster ef­ter­spør­ger.

Det har og­så få­et kri­tik, at fle­re kom­mu­ner ik­ke har ta­get høj­de for kon­kur­ren­cen fra de øv­ri­ge pro­jek­ter, da de sat­te tal på, hvor man­ge turi­ster de for­ven­te­de de­res pro­jek­ter kun­ne til­tra­ek­ke. Her­un­der for­ven­ter tre pro­jek­ter med sto­re ba­de­lan­de ale­ne at kun­ne til­tra­ek­ke 1,61 mio. ek­stra over­nat­nin­ger, hvil­ket eks­per­ter­ne kal­der ure­a­li­stisk.

Jan­ne Li­burd har gen­nem­gå­et me­to­de-no­ta­tet og frem­ha­e­ver, at der helt grund­la­eg­gen­de mang­ler en over­ord­net stra­te­gi for, hvor­dan re­ge­rin­gen vil op­fyl­de cen­tra­le målsa­et­nin­ger om fle­re turi­ster og me­re in­nova­tion, som var hen­sig­ten med for­søgs­ord­nin­gen ved de dan­ske ky­ster. Nu står vi med ot­te nye ba­de­lan­de, som vi ty­de­lig­vis har ri­ge­ligt af i for­vej­en

»Mo­ti­va­tio­nen for at la­ve pro­jek­ter­ne var jo at ska­be in­nova­tion i dansk na­tur- og kyst­turis­me og gi­ve om­rå­det et løft. Så er det be­ma­er­kel­ses­va­er­digt, at der ik­ke er et ene­ste kri­te­ri­um i ud­va­el­gel­ses­ma­te­ri­a­let, der be­skri­ver, hvad re­ge­rin­gen for­står som in­nova­tion. Nu står vi med ot­te nye ba­de­lan­de, som vi ty­de­lig­vis har ri­ge­ligt af i for­vej­en.«

Hun kon­klu­de­rer, at ansva­ret i alt for høj grad er ble­vet skub­bet over på kom­mu­ner­ne.

»Re­ge­rin­gen vil løf­te dansk kyst- og na­tur­turis­me, men det bli­ver kom­mu­ner­ne, som ik­ke har for­ud­sa­et­nin­ger for at kun­ne fo­re­ta­ge en na­tio­nal hel­heds­vur­de­ring, der en­der med at skul­le løf­te det.«

SA­GEN KORT Re­ge­rin­gen har ud­pe­get ti for­søgs­pro­jek­ter, som får dis­pen­sa­tion til at lig­ge helt ned til ky­sten. Det dre­jer sig blandt an­det om fe­ri­e­lej­lig­he­der, ho­tel­ler og vand­lan­de. BT har af­da­ek­ket, at fle­re før­en­de for­ske­re i turis­me ik­ke me­ner, at turi­ster ef­ter­spør­ger vand­lan­de, men der­i­mod den frie kyst­na­tur. For­sker­ne fryg­ter, at in­ve­ste­rin­ger for fi­re mil­li­ar­der kro­ner kan en­de i kon­kur­ser og halv­tom­me byg­nin­ger til ska­de for den dan­ske kyst­na­tur. BT har af­da­ek­ket, at ho­ved­par­ten af kom­mu­ner­ne bag de ti god­kend­te kystprojekter ik­ke har ta­get høj­de for de øv­ri­ge ni for­søgs­pro­jek­ters be­søgstal, da de i for­bin­del­se med an­søg­nin­ger­ne til re­ge­rin­gen reg­ne­de på an­tal­let af for­ven­te­de turi­ster. En for­sker kal­der det ’reg­ne­gym­na­stik’ med ka­em­pe ’usik­ker­heds­fak­to­rer’. Re­ge­rin­gen øn­sker trods kri­tik­ken at gi­ve dis­pen­sa­tion til 15 nye kystprojekter. Sam­ti­dig vars­ler re­ge­rin­gen et op­gør mod plan­loven og den så­kald­te kyst­na­er­hedzo­ne, der stil­ler sa­er­li­ge be­tin­gel­ser, in­den der kan byg­ges i ky­st­om­rå­der­ne. Det skal der for­hand­les om nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.