I TI­MEN

BT - - NYHEDER -

Ja­nu­ar

Au­gust

sep­tem­ber

Ok­to­ber

Ring­kø­bing Skjern Kom­mu­ne sen­der en an­søg­ning om Søn­der­vig Fe­ri­e­park. Her frem­går, at der for­ven­tes en år­lig stig­ning på om­trent 620.000 uden­land­ske over­nat­nin­ger og knap 130.000 dan­ske over­nat­nin­ger. Der bli­ver i Er­hvervs- og Va­ekst­mi­ni­ste­ri­et ud­ar­bej­det et me­to­deno­tat til vur­de­ring af an­søg­nin­ger­ne. Der frem­går, at der vur­de­res ud fra kom­mu­ner­nes egen for­mod­ning i an­tal over­nat­ten­de. I en sags­frem­stil­ling fra Er­hvervs­sty­rel­sen til Ring­kø­bing Skjern Kom­mu­ne om Søn­der­vig Fe­ri­e­park bli­ver kom­mu­nens egne for­vent­nin­ger om over­nat­nin­ger gen­gi­vet. Søn­der­vig Fe­ri­e­park pra­e­sen­te­res som et af re­ge­rin­gens ti ud­valg­te for­søgs­pro­jek­ter ved de dan­ske ky­ster

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.