Pres­se­de stu­de­ren­de bru­ger ad­hd-me­di­cin

BT - - NYHEDER -

SELVMEDICINERING Et fuld­tids­stu­di­um og et stu­di­ejob kan for nog­le stu­de­ren­de va­e­re så kra­e­ven­de, at de ser sig nødsa­get til at ty til me­di­cin og stof­fer for at kla­re sig igen­nem de lan­ge ar­bejds­u­ger. Men selv om ten­den­sen er be­kym­ren­de, skal der ik­ke skru­es ned for de fag­li­ge krav på lan­dets ud­dan­nel­ser. Der­i­mod skal stu­de­ren­de sa­en­ke for­vent­nin­ger­ne til sig selv, si­ger ud­dan­nel­ses­og forsk­nings­mi­ni­ster Ul­la Tør­na­es (V).

»Man bli­ver nødt til at er­ken­de, at det, som er en me­get trist og be­kym­ren­de ten­dens blandt un­ge men­ne­sker, ik­ke lø­ses ved, at man sla­ek­ker på de fag­li­ge krav,« si­ger mi­ni­ste­ren.

»Man må der­i­mod se på, hvad det er for nog­le krav, de un­ge i øv­rigt stil­ler til sig selv og de­res liv.

Her ta­en­ker jeg på al­le de ting, man som ung uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de ger­ne vil ved si­den af sine stu­di­er.«

En un­der­sø­gel­se be­skre­vet i Ber­ling­s­ke fra juri­ster­nes og øko­no­mer­nes fag­for­e­ning Djøf, vi­ser, at ot­te pro­cent af med­lem­mer­ne i Djøf Stu­de­ren­de ta­ger opkvik­ken­de stof­fer og me­di­cin for at pra­este­re bed­re.

Dansk Magi­ster­for­e­ning er i en til­sva­ren­de un­der­sø­gel­se kom­met frem til, at 6,5 pro­cent af de­res stu­de­ren­de med­lem­mer har gjort det sam­me. Øget pres Ul­la Tør­na­es vil nu gå i di­a­log med uni­ver­si­te­ter og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner om pro­ble­met med de stu­de­ren­des brug af pra­e­sta­tions­frem­men­de stof­fer.

»Jeg har brug for at vi­de me­re om om­fan­get. Og der­for vil jeg i den lø­ben­de di­a­log, som mi­ni­ste­ri­et har med uni­ver­si­te­ter­ne, be­de dem om at for­hol­de sig til pro­blem­stil­lin­gen,« si­ger hun.

Wen­che Qu­ist, som er forsk­nings­og ud­dan­nel­ses­po­li­tisk chef hos Djøf, me­ner, at pres­set på de stu­de­ren­de er øget ma­er­k­bart si­den ind­fø­rel­sen af frem­drifts­re­for­men, der har til for­mål at få un­ge hur­ti­ge­re gen­nem et stu­di­et.

Og­så for­man­den for Dan­ske Stu­de­ren­des Fa­el­les­råd, Yas­min Davali, me­ner, at frem­drifts­re­for­men er en del af år­sa­gen til, at stu­de­ren­de bru­ger blandt an­det kof­fe­in­pil­ler og Ri­ta­lin, som bru­ges til at be­hand­le syg­dom­men ad­hd.

Spør­ger man der­i­mod So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­ord­fø­rer, Met­te Rei­s­smann, kan man ik­ke sky­de skyl­den på re­for­men.

»Det be­gyn­der langt tid­li­ge­re, end den dag de tra­e­der ind af glas­dø­ren på CBS,« si­ger Met­te Rei­s­smann.

»Det er ik­ke po­li­ti­ske be­slut­nin­ger, der øger pres­set på de stu­de­ren­de. I sam­fun­det er der et pra­e­sta­tions­fo­kus, som er us­undt, og som har en ef­fekt i stu­di­e­mil­jø­et,« si­ger hun. Kø­ber stof­fer på det grå mar­ked Det er blandt an­det pra­e­sta­tions­frem­me­re som kof­fe­in­pil­ler og ad­hd-me­di­ci­nen Ri­ta­lin samt det opkvik­ken­de mod­a­fi­nil og be­ro­li­gen­de be­tablok­ke­re, de stu­de­ren­de bru­ger.

Det me­ste er re­cept­plig­tigt og skal ud­skri­ves af la­e­gen, men kan og­så skaf­fes på det grå mar­ked.

Le­de­ren af Stof­rå­d­giv­nin­gen, Tri­ne Ry, kal­der det ’re­la­tivt al­vor­ligt’, hvis stu­de­ren­de or­di­ne­rer re­cept­plig­tig me­di­cin til sig selv.

»Jeg tror, at der er ta­le om stu­de­ren­de, der er op­sat­te på at ha­ve kon­trol over al­le li­vets facet­ter, og de bru­ger alt­så de her stof­fer til at yde det al­ler­bed­ste. Men der er nog­le ret sto­re sund­heds­ma­es­si­ge ri­si­ci, når det ik­ke er ud­skre­vet af la­e­gen,« si­ger Tri­ne Ry. Man bli­ver nødt til at er­ken­de, at det, som er en me­get trist og be­kym­ren­de ten­dens blandt un­ge men­ne­sker, ik­ke lø­ses ved, at man sla­ek­ker på de fag­li­ge krav,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.