Slog Xavi­er sin skøn­ne fa­mi­lie ihjel?

BT - - NYHEDER -

MYSTE­RI­UM hav­de va­e­ret ef­ter­lyst i tre uger, ind­til po­li­ti­et fandt et af­skå­ret men­ne­ske­ben ved fa­mi­li­ens hus. Se­ne­re fandt man de fem ned­gra­ve­de lig.

Mo­de­ren, 49-åri­ge Ag­nes, og de to søn­ner på hen­holds­vis 18 og 21 år, Tho­mas og Art­hur, lå be­gra­vet un­der fa­mi­li­ens ter­ras­se, og se­ne­re fandt po­li­ti­et og­så den 16-åri­ge dat­ter An­ne, som var be­gra­vet sam­men med fa­mi­li­ens to hunde og den 13-åri­ge søn Benoit. Al­le var ble­vet skudt.

Straks blev fa­de­ren, Xavi­er Dupont de Li­gon­nes, ef­ter­søgt af po­li­ti­et som ho­ved­mista­enkt, og man hav­de da og­så fa­er­ten af den den­gang 50-åri­ge for­ret­nings­mand, der drev et par in­ter­net­fir­ma­er, og som stam­mer fra en ade­lig sla­egt.

Spo­ret pe­ge­de mod Sydfrankrig, hvor hans ha­e­ve­kort var ble­vet be­nyt­tet i om­rå­det Roque­bru­ne-surAr­gens ved den fran­ske ri­vi­e­ra. I sam­me om­rå­de blev han og­så set på over­våg­nings­ka­me­ra­er, men man på­greb ham al­drig.

Ef­ter­forsk­nin­gen har gi­vet an­led­ning til di­ver­se te­o­ri­er om, hvad der kan va­e­re sket, og hvad der even­tu­elt kun­ne lig­ge som mo­tiv. Hav­de ar­vet rif­fel Xavi­er Dupont de Li­gon­nes hav­de fem må­ne­der før dra­be­ne ar­vet en rif­fel fra sin far og var be­gyndt at gå til skyd­ning i den lo­ka­le sky­de­klub.

Sam­ti­dig fandt ef­ter­for­ske­re be­la­sten­de kvit­te­rin­ger på køb af en lyd­da­em­per samt en spa­de, en to-hju­let tra­e­kvogn, kalk og an­det ud­styr, der kan va­e­re brugt i for­bin­del­se med ned­grav­nin­gen af li­ge­ne.

Kort før fa­mi­li­ens for­svin­den for­tal­te Xavi­er Dupont de Li­gon­nes be­kend­te, at han hav­de ar­bej­det som dob­bel­ta­gent, og på grund af et vid­ne­be­skyt­tel­ses­pro­gram i for­bin­del­se med en narkosag var han nødt til at rej­se til USA.

Den­ne på­stand har po­li­ti­et si­den af­vist som us­and.

Xavi­er Dupont de Li­gon­nes var til­sy­ne­la­den­de i sto­re pen­ge­pro­ble­mer og hav­de bl.a. bedtt en el­ske­rin­de fra Pa­ris om øko­no­misk hja­elp.

Yder­me­re kom det igen­nem en ra­ek­ke e-mail kom­met frem, at Xavi­er Dupont de Li­gon­nes, som i tek­nisk for­stand var gre­ve, an­så sig selv som va­e­ren­de en del af en ro­mer­sk­ka­tolsk eli­te, der var an­dre men­ne­sker over­le­gen:

»Jeg til­hø­rer en grup­pe af men­ne­sker, som er in­tel­li­gen­te, må­l­ret­te­de, af­ba­lan­ce­re­de, med god moral og fy­sisk hel­bred. Den slags men­ne­sker er sja­eld­ne sam­men­lig­net med mas­ser­ne,« skrev han bl.a.

Det er nu fem år si­den, fa­mi­li­en blev fun­det dra­ebt, og trods na­e­sten 900 hen­ven­del­ser fra he­le ver­den - li­ge fra Sy­da­me­ri­ka til Au­stra­li­en - om den ef­ter­søg­te, er der sta­dig in­gen, der ved, hvor han op­hol­der sig.

Der har og­så va­e­ret ledt i grot­ter ef­ter ham, men den mest frem­her­sken­de te­o­ri er dog, at han ik­ke la­en­ge­re le­ver.

Po­li­ti­di­rek­tør for Nan­tes po­li­ti Je­an-René Per­son­nic forta­el­ler, at sa­gen sta­dig un­der­sø­ges.

»Det­te er ik­ke en sag, der er hen­lagt til et hjør­ne af kon­to­ret. Den­ne sag er sta­dig i li­ve,« si­ger han iføl­ge Fran­ce24 og for­kla­rer, han sta­dig er ma­er­ket af sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.