Of­fent­lig­gør skat­te­regn­skab

BT - - NYHEDER -

te at sa­el­ge, in­den han blev pre­mi­er­mi­ni­ster i Stor­bri­tan­ni­en.

David Ca­meron er­kend­te i går iføl­ge det fran­ske nyheds­bu­reau AFP, at han ik­ke har hånd­te­ret si­tu­a­tio­nen op­ti­malt og be­kra­ef­ter, at han vil of­fent­lig­gø­re de­tal­jer om sine skat­te­regn­ska­ber gen­nem åre­ne.

»Det har ik­ke va­e­ret en god uge. Jeg ved, at jeg skul­le ha­ve hånd­te­ret det her bed­re,« sag­de han ved det kon­ser­va­ti­ve par­tis kon­fe­ren­ce i går. »Jeg ved, der er lek­tier, jeg skal la­e­re, og jeg har ta­enkt mig at la­e­re dem.

Lad va­e­re med at be­brej­de Dow­ning Stre­et num­mer 10 el­ler navn­lø­se po­li­ti­ske rå­d­gi­ve­re, be­brejd mig.«

Den bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster for­tal­te torsdag, at han hav­de haft ak­tier i fa­de­rens sel­skab.

Fa­de­ren Ian Ca­meron var di­rek­tør i sel­ska­bet Blair­more Hol­dings, der hav­de ho­ved­sa­e­de på Ba­ha­mas, hvor han iføl­ge bri­ti­ske me­di­er drev et net­va­erk af in­ve­ste­rings­fon­de. Vil of­fent­lig­gø­re regn­ska­ber David Ca­meron køb­te ak­tier­ne i Blair­more Hol­dings sam­men med sin ko­ne i 1997 for 12.497 pund, sva­ren­de til om­kring 115.000 kro­ner, og solg­te dem for 31.500 pund, sva­ren­de til om­kring 290.000 kro­ner.

Sal­get af ak­tier­ne ske­te fi­re må­ne­der in­den, han blev pre­mi­er­mi­ni­ster i 2010.

»Jeg solg­te ak­tier­ne. Fak­tisk solg­te jeg al­le de ak­tier, jeg eje­de, da jeg blev pre­mi­er­mi­ni­ster,« sag­de han i går og fort­sat­te:

»Se­ne­re hen vil jeg of­fent­lig­gø­re in­for­ma­tion om mi­ne skat­te­regn­ska­ber, ik­ke ba­re for i år, men og­så for fle­re år til­ba­ge. Det vil jeg gø­re for at ska­be åben­hed og gen­nem­sig­tig­hed om de her ting.

Jeg kom­mer til at va­e­re den før­ste pre­mi­er­mi­ni­ster no­gen­sin­de til at gø­re det.«

I tirs­dags af­vi­ste den bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, at han ejer ak­tier el­ler har va­er­di­er i skat­te­ly­sel­ska­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.