To ud af tre ta­ger imod scre­e­nings­til­bud

BT - - SUNDHED -

De fle­ste Hol­lywood-stjerner vil­le be­na­eg­te at ha­ve få­et kirur­gens hja­elp til at frem­ha­e­ve at­tri­but­ter­ne, men det ga­el­der ik­ke Ig­gy Aza­lea, der tid­li­ge­re har in­drøm­met, at bryster­ne er boo­stet op med et skud si­li­ko­ne, og at na­e­sen er ble­vet fik­set.

I et ny­ligt in­ter­view med tal­ks­howdron­nin­gen El­len DeGe­ne­res stod den 25-åri­ge kvin­de­li­ge rap­per igen stolt frem med sit nye jeg.

»At be­na­eg­te ope­ra­tio­ner­ne vil­le va­e­re lamt,« lød det fra hen­de.

»Jeg hav­de ik­ke brug for pla­stik­kirur­gi, for­di der var ik­ke no­get galt med mig - jeg hav­de ba­re ik­ke no­gen bryster før, og det har jeg nu. Jeg ta­enk­te, at jeg godt kun­ne bru­ge no­gen, og at

SØN­DAG 10. APRIL 2016

er en blan­ding af to an­ti­stof­fer, der bin­der sig til re­cep­to­rer­ne. Men Sym004 blo­ke­rer ik­ke blot re­cep­to­rer­ne, men stres­ser cel­len til at tra­ek­ke EGF-re­cep­to­ren ind i sit in­dre og ned­bry­de den. Liv­li­nen bli­ver der­med øde­lagt. På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Laes me­re på Net­op den for­skel, at re­cep­to­rer­ne ned­bry­des helt, er til­sy­ne­la­den­de år­sag til, at Sym004 i for­søg har vist sig at va­e­re de ek­si­ste­ren­de an­ti­stof­fer over­le­gent mod bl.a. tarm­kra­eft, lun­ge­kra­eft, spi­se­rør­s­kra­eft samt hals- og nak­ke­kra­eft. Når vi bli­ver sy­ge, dan­ner vo­res im­mun­for­svar så­kald­te an­ti­stof­fer for at be­skyt­te os mod virus, bak­te­ri­er el­ler f.eks. kra­eft­cel­ler. Im­mun­for­sva­ret gen­ken­der f.eks. en bak­te­rie og pro­du­ce­rer det spe­ci­fik­ke an­ti­stof, som vir­ker mod den på­ga­el­den­de bak­te­rie-ty­pe. Pro­ble­met med kra­eft­cel­ler er - i mod­sa­et­ning til bak­te­ri­er og an­dre ude­frakom­men­de ’trus­ler’ - at de­res dna he­le ti­den aen­dres. Der­for er det sva­ert for im­mun­for­sva­ret at gen­ken­de kra­ef­ten og be­ka­em­pe den med det ret­te an­ti­stof. For­ske­re ud­vik­ler der­for kun­sti­ge an­ti­stof­fer, som kan sprøjtes ind i krop­pen og vir­ke på de spe­ci­fik­ke kra­eft­cel­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.