Tag ik­ke drøm­men fra de un­ge ele­ver

BT - - SUNDHED -

DET ER TY­DE­LIGT, at lig­ger Lars Løk­ke på sin­de. De util­pas­se­de dren­ge. Dem, der sak­ker ag­ter­ud i sko­len og har sva­ert ved det bog­li­ge. Dem, der over­ha­les af de dyg­ti­ge pi­ger, og dem, der ba­re har få­et en be­sva­er­lig be­gyn­del­se på sko­le­li­vet - el­ler i li­vet i det he­le ta­get - og er kørt fast. De skal ha­ve en skul­der og en hja­el­pen­de hånd, og det har Løk­ke sat sig i spid­sen for. Ube­tin­get respekt for det. Løk­ke­fon­den, der nu har ek­si­ste­ret i fi­re år, gør et for­bil­led­ligt ar­bej­de for de dren­ge, der er ved at bli­ve tabt, for­di de­res la­e­se- og ind­la­e­rings­fa­er­dig­he­der er for rin­ge. Re­sul­ta­ter­ne er op­løf­ten­de, og man­ge dren­ge hja­el­pes vi­de­re i li­vet. JEG TROR SÅ­MA­END og­så, Løk­ke me­ner det godt, når han, un­der­vis­nings­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by og re­sten af re­ge­rin­gen vil la­ve en re­form af gym­na­si­et. De vil ha­e­ve fag­lig­he­den, ryd­de op i de man­ge stu­di­e­ret­nin­ger og gø­re de un­ge bed­re ru­stet til de vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser. Det er alt sam­men godt og rig­tigt. Men sam­ti­dig vil Løk­ke og co. ha­e­ve ad­gangs­kra­ve­ne, så man skal ha­ve mini­mum­ska­rak­te­re­ren 4 i dansk og ma­te­ma­tik. Det er et pro­blem. Med ma­nøv­ren fra­ta­ger re­ge­rin­gen alt for man­ge af en ung­domsår­gang - isa­er dren­ge - mulig­he­den for at få sig en vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se. Ven­stres for­slag vil­le ha­ve af­skå­ret 10 pct. af stu­den­ter­år­gan­gen fra 2014 ad­gang til gym­na­si­et, vi­ser en ud­reg­ning i Po­li­ti­ken. NÅ, OG HVAD så, vil no­gen må­ske spør­ge? Al­le skal vel ik­ke i gym­na­si­et, og det er vel og­så godt, at fle­re ta­ger en fag­lig el­ler hånd­va­er­ks­ma­es­sig ud­dan­nel­se. Ja, det er glim­ren­de, og det har vo­res sam­fund i dén grad brug for. Kon­se­kven­sen af re­ge­rin­gens for­slag er ba­re, at ka­rak­ter­kra­vet ram­mer ska­evt, og at vi ta­ber for man­ge po­ten­ti­el­le ta­len­ter på gul­vet. Det er en kends­ger­ning, at un­ge fra ik­ke-bog­li­ge hjem og de la­ve­re so­ci­a­le lag har et dår­li­ge­re ud­gangs­punkt end dren­ge og pi­ger, der kom­mer fra velstil­le­de og ve­lud­dan­ne­de hjem. De kun ’må­ske-eg­ne­de’ un­ge kan ud­vik­le sig og blom­stre i lø­bet af de tre vig­ti­ge ung­domsår, som gym­na­si­et er. Vi ta­ber alt for man­ge på gul­vet, hvis vi be­døm­mer dem for hårdt som 15-16-åri­ge, hvor nog­le er de­mo­ti­ve­re­de, an­dre ramt af ung­doms­sløvsind og for op­ta­get af de ting, som un­ge te­e­na­ge­re nu en­gang dyr­ker. VI SKAL STIL­LE krav, og de skal grad­vist øges i de tre år, så ni­veau­et på lan­dets gym­na­si­er for­bed­res. Men vi skal ik­ke spar­ke de ele­ver ud, som ik­ke er kom­met helt op i gear i 9. klas­se. Vi ri­si­ke­rer at mi­ste de møn­ster­bry­de­re, der er med til at bin­de vo­res sam­fund sam­men. I Dan­mark bryster vi os af, at vi har fri og li­ge ad­gang til ud­dan­nel­se. Uan­set bag­grund og fora­el­dres ind­komst. Et fan­ta­stisk prin­cip, som vi er stol­te af, for­di det hja­el­per på ulig­he­den og gi­ver Mor­ten fra Ul­dum li­ge så go­de mu­lig­he­der som So­fia fra Virum. Det skal vi ik­ke sa­et­te over styr. Vi må ik­ke ta­ge drøm­men fra de un­ge.

Vi ri­si­ke­rer at mi­ste de møn­ster­bry­de­re, der er med til at bin­de vo­res sam­fund sam­men

FLID OG IHA­ER­DIG­HED er egen­ska­ber, vi al­tid skal for­lan­ge. Men hvis vi al­le­re­de i 15-16 års-al­de­ren stil­ler for hø­je krav, luk­ker vi for man­ge ude for tid­ligt og fra­skri­ver dem mulig­he­den for en or­dent­lig ud­dan­nel­se. Det er pa­ra­dok­set i Løkkes syn på un­der­vis­ning. At han med den ene hånd støt­ter de un­ge, der har det sva­ert og har brug for en arm om skul­de­ren. Og med den an­den hånd gør det van­ske­li­ge­re for an­dre un­ge, som kom­mer fra mil­jø­er, hvor bø­ger­ne ik­ke har haft før­ste­pri­o­ri­tet. Det ha­en­ger ik­ke sam­men.

Laes og de­bat­tér ugens le­de­re på bt.dk/le­der

Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Det er nog­le af de go­de gam­le stats­ma­end som ek­sem­pel­vis Jens Ot­to Krag. Jeg pe­ger på dem, for­di de la­ve­de kur­sa­en­drin­ger med me­ga stor be­tyd­ning for vo­res sam­fund uden at la­eg­ge så me­get va­egt på ma­er­kesa­ger. Hvad er din vig­tig­ste ma­er­kesag? Det er, at vi har et helt sam­fund. Rig­tig man­ge par­ti­er ar­bej­der ud fra en er­ken­del­se af, at det sam­fund, som So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har byg­get op, er ta­et på det rig­ti­ge. Og det, de an­dre par­ti­er vin­der på li­ge nu, er net­op va­ri­an­ter af den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske po­li­tik.

FORBILLEDET JENS OT­TO KRAG

Tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster (S)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.