Rig­ti­ge ven­ner...

Lis­bet Da­hl blev fejret på Bak­ken i går – og der blev for­talt en mas­se anek­do­ter om fød­sel­a­ren

BT - - NYHEDER -

70 ÅR med var­me, sto­re smil og knus af Lis­bet Da­hl, der var i fin sort blon­dekjo­le på sin sto­re dag.

Men in­gen kun­ne va­e­re i tvivl om, hvor na­ert ven­ska­bet er med Ulf Pil­gaard, da den hø­je og al­tid sol­bra­end­te sku­e­spil­ler an­kom og blev mod­ta­get med åb­ne ar­me og et langt kram af Lis­bet Da­hl. Ven­ner i over 40 år De tos ven­skab stra­ek­ker sig over 40 år til­ba­ge i ti­den og blev grund­lagt på te­a­ter­s­ce­ner­ne. Der­for var det og­så Ulf Pil­gaard, der blev rin­get op af en gra­e­den­de og angst Lis­bet Da­hl, da hun fik at vi­de, hen­des ene hjer­te­klap skul­le skif­tes.

»Ja, Lis­bet betyder ef­ter­hån­den me­get for mig,« sag­de Ulf Pil­gaard un­der receptionen.

Den blev som na­evnt holdt på Post­går­den, som er en tro ko­pi at re­stau­ra­tio­nen fra tv-se­ri­en ’Ma­ta­dor’. Og in­di­mel­lem duk­ke­de bå­de Mis­se Møg­he og Oberst Ha­ck­el op for at øn­ske Lis­bet Da­hl til­lyk­ke. Li­ge­som Lis­bet Da­hls fem børn, Lou­i­se, Ja­cob, Mar­ti­ne, Eliza­beth og Gu­stav sam­men med de­res respek­ti­ve børn og på­ha­eng, selv­føl­ge­lig og­så var kom­met for at fejre de­res mor og bed­ste­mor.

»Det har ba­re va­e­ret en skøn dag. Vej­ret er per­fer­kt, sol og sky­er. Fuld­sta­en­digt­li­ge som mig,« sag­de en smi­len­de Lis­bet Da­hl og for­tal­te, at når receptionen var slut, tog hun og fa­mi­li­en hjem til hen­de i Gen­tof­te, hvor hen­des søn Gu­stav og bar­ne­bar­net Magnus vil­le stå for ma­den:

»De la­ver så­dan no­get dej­lig mad. Og så skal vi ba­re hyg­ge os sam­men.«

Un­der receptionen sad ga­ester­ne ba­en­ket og ud­veks­le­de mun­tre hi­sto­ri­er og anek­do­ter om dagens fød­sel­ar. Her på si­der­ne er nog­le af dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.