Min - og din - vej til

BT - - NYHEDER -

TID TIL TRA­E­NING har gjort det,« si­ger Eskild Eb­be­sen.

BT mø­der den 43-åri­ge jer­n­mand ved Dan­marks Ro­cen­ter ve Bags­va­erd Sø. Det tid­li­ge­re med­lem af ‘Guld­fi­re­ren’ har net­op ud­gi­vet bo­gen ’Tra­en som en vin­der’, som »er en in­spira­tion til«, hvor­dan man fin­der mo­ti­va­tion og tra­e­ner op­ti­malt i en hek­ti­ske hver­dag, hvor ti­den er en knap res­sour­ce.

»Bo­gen har va­e­ret ta­enkt til net­op dem, som har købt ind på, at det gi­ver rig­tig god me­ning at dyr­ke mo­tion og har få­et lyst til det, men op­le­ver at bli­ve be­gra­en­set af tid og mo­ti­va­tion,« si­ger han.

Sin egen hver­dag ud­fol­der sig et stenkast fra ro­cen­tret. Her er hus og gra­es­pla­e­ne, ko­nen Rikke, som Eskild Eb­be­sen mød­te i 1999, og tre pi­ger, der al­le går i fol­ke­sko­le og skal kø­res til di­ver­se fri­tidsak­ti­vi­te­ter. Si­den han lag­de årer­ne på hyl­den ef­ter OL i Lon­don i 2012, har han ar­bej­det som selv­sta­en­dig. Han hol­der fored­rag og kø­rer sund­heds- og per­for­man­ce­for­løb i virk­som­he­der. »Ti­den er fyldt op«, som han si­ger.

Den snart 44-åri­ge ro­le­gen­de er sta­dig i su­per­form. Han er net­op ble­vet dansk me­ster i sin al­der­s­klas­se i Cross Du­at­hlon - en kom­bi­na­tion af løb og mo­un­tain­bi­ke for at na­ev­ne et ek­sem­pel, og så har Eskild Eb­be­sen i dag en hvile­puls på 38, hvor den gen­nem­snit­li­ge hvile­puls for ma­end i den al­der ty­pisk er mel­lem er 60-80 slag pr. mi­nut. »Der er en god ac­cept af, at jeg ger­ne vil ha­ve tid til at tra­e­ne, og jeg tror, min hu­stru og­så har ac­cep­te­ret, at jeg ba­re er lidt gla­de­re, når jeg er i god form, og det kra­e­ver selv­føl­ge­lig en ind­sats,« si­ger han:

»Men der er og­så en for­vent­ning om, at jeg skal prø­ve at la­eg­ge det, så det ik­ke for­styr­rer.« »Hvis du har en halv ti­me, kan du fak­tisk nå at få en rig­tig god tra­e­ning sta­dig­va­ek. Der er man­ge, der har den her indstil­ling, at ’hvis ik­ke jeg kan kom­me ud og cyk­le i to ti­mer, så er det li­ge­me­get’.«

Skru op for in­ten­si­te­ten og pres­se dig selv, ly­der der­for et grund­la­eg­gen­de råd fra Eskild Eb­be­sen. Der­u­d­over ga­el­der det om at få lagt nog­le få, men fa­ste tra­e­ning­sti­der i ka­len­de­ren, samt lø­be el­ler cyk­le til og fra ar­bej­de og må­ske »smug­le et in­ter­val ind« i lø­bet af tu­ren el­ler slå et smut og ta­ge en om­vej.

På en nor­mal uge an­slår Eskild Eb­be­sen, at han tra­e­ner mel­lem seks og syv ti­mer. Han har en am­bi­tion om at få tra­e­net hver dag, og ty­pisk tra­e­ner han seks ud af ugens syv da­ge.

Det kan va­e­re kor­te ’boosts’, som han kal­der det, på en halv ti­me el­ler we­e­kend­t­u­re på to-tre ti­mer på cyk­len. Han af­slø­rer dog, at han »i høj grad« og­så kan ka­em­pe med mo­ti­va­tio­nen. Her kan fa­ste tra­e­nings­af­ta­ler va­e­re et af de »tricks«, der vir­ker, så man al­li­ge­vel kom­mer af­sted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.