Su­per­form

BT - - NYHEDER -

»Jo jo, dem er der nog­le af Så er det ba­re vig­tigt, at man prø­ver at ta­ge det til sig og se på, hvor­dan vi kan få det ju­ste­ret til na­e­ste gang.«

Når man tra­e­ner og pres­ser sig selv, tra­e­ner man sam­ti­dig sin vil­jestyr­ke, og det kom­mer til gavn i dag­lig­da­gen, me­ner Eskild Eb­be­sen.

»Det er ret fedt at va­e­re i god form, og jeg tror på, at der og­så føl­ger no­get men­talt med.«

Selv­om tra­e­ning har va­e­ret – og sta­dig er – en stor del af Eskild Eb­be­sens iden­ti­tet, er der »an­dre ting i li­vet«, som trods alt er vig­ti­ge­re.

»Jeg vil rig­tig ger­ne va­e­re i god form. Jeg sy­nes, det er fedt at pra­este­re, men jeg kan ba­re ik­ke til­la­de mig at la­eg­ge en fast plan ind og ha­ve alt for man­ge fa­ste tra­e­nings­af­ta­ler, for­di fa­mi­li­en og ar­bej­det kom­mer i før­ste ra­ek­ke,« si­ger han:

»Men jeg tror på, at hvis man er mo­ti­ve­ret, hvis man tror på ge­vin­sten af at dyr­ke mo­tion og har ma­er­ket, at det gi­ver velva­e­re, så kan og skal man nok fin­de ti­den til.«

43 år. Fra Sil­ke­borg. Gift med Rikke Eb­be­sen. Sam­men har de pi­ger­ne Mat­hil­da, Ni­co­li­ne og Na­ta­s­cha. Ud­dan­net cand.sci­ent. i idra­ets­fy­si­o­lo­gi. Tid­li­ge­re med­lem af ’Guld­fi­re­ren’. Indstil­le­de kar­ri­e­ren ef­ter OL i Lon­don i 2012. - I dag selv­sta­en­dig. Hol­der fored­rag og kø­rer sund­heds- og per­for­man­ce­for­løb i virk­som­he­der. - Delt­og i 2005 i ’Vild med Dans’, hvor han blev num­mer to sam­men med Ma­ri­an­ne Ei­hilt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.