Lad ik­ke tid be­gra­en­se dig

BT - - NYHEDER -

1 Du kan sag­tens la­ve en ef­fek­tiv tra­e­ning på blot 10 min. Det skal va­e­re mindst 10 min. – og helst et kvar­ter – hvor du fø­ler, at du pres­ser dig selv. Er du me­get se­ri­øs, kan du gø­re det hver dag. Men gør du det ba­re tre gan­ge om ugen, er du i langt bed­re form end gen­nem­snit­tet af den dan­ske be­folk­ning.

2

3

4

5

6

Gør det til en va­ne, hver gang du tra­e­ner, at kø­re hårdt på i 10 min. el­ler et kvar­ter af det sam­le­de tra­e­nings­pas – uan­set tid og di­stan­ce. Det gør en for­skel, hvis du har in­ten­si­tet på, og det øger kon­di­tio­nen. Po­la­risér tra­e­nin­gen, så du i sam­me tra­e­nings­pas har pe­ri­o­der med lav in­ten­si­tet, hvor du har over­skud, og pe­ri­o­der, hvor du gi­ver den fuld gas i form af f.eks. in­ter­val­ler. La­eg tra­e­nin­gen på fa­ste tids­punk­ter. På den må­de und­går du he­le ti­den at skul­le ta­ge en be­slut­ning, om du skal tra­e­ne, for det har du al­le­re­de gjort. Ud­over de fa­ste ting i ka­len­de­ren kan du, hvis du cyk­ler el­ler lø­ber til og fra ar­bej­de, med for­del la­eg­ge et in­ter­val ind el­ler kø­re en om­vej på vej hjem. Tra­en med an­dre. Hvis du la­ver tra­e­nings­af­ta­ler, er det ba­re sva­e­re­re at kom­me udenom de fy­si­ske kraf­tan­stren­gel­ser. Det kan va­e­re pri­va­te af­ta­ler med ven­ner el­ler kol­le­ger, el­ler du kan – som Eskild Eb­be­sen selv – va­e­re med i f.eks. tri­at­lon­klub el­ler at­le­tik­klub. Del din tra­e­ning med an­dre og sa­et mål. Det kan va­e­re en ka­em­pe mo­ti­va­tion, at der er folk, der føl­ger dig og di­ne mål og spør­ger ind til, hvor­dan det går. At va­e­re en del af et fa­el­les­skab. Eskild Eb­be­sen bru­ger selv en lø­be- og cyk­lin­gapp, der hed­der ’Stra­va’. Det kan og­så gø­res vha. en sim­pel sed­del på ar­bej­det el­ler via Fa­ce­book. Tag tid og gå ef­ter at slå di­ne ti­der of­te – to ud af tre gan­ge. Und­gå at må­le pra­e­sta­tio­nen på det sam­le­de tra­e­nings­pas, men ud­va­elg en del af ru­ten, du ken­der, hvor du for­sø­ger at over­gå den tid, du brug­te på sam­me stra­ek­ning sidst. Det er isa­er den del af tra­e­nin­gen, der er vig­tig. Re­sten af ti­den er ki­lo­me­ter i be­ne­ne, som tra­e­ner din ud­hol­den­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.