Strå­len­de ny ung so­lo­dan­ser

BT - - NAVNE -

sce­nen un­der frem­kal­del­ser­ne, hvor han bl.a. sag­de:

»Jeg fry­des ved, til jer, at mig hen­ven­de - og an­non­ce­re, at Vero­nas Juli­us – i af­ten bli­ver So­lo­dan­se­rin­de - tag godt imod Ida Pra­e­to­ri­us.« Tur­bo på kar­ri­e­ren Den nye so­lo­dan­ser, der er ud­dan­net på Det Kgl. Te­a­ters bal­letsko­le, har i den grad haft tur­bo på kar­ri­e­ren.

Al­le­re­de i bal­letsko­lens Kom­pag­ni B gjor­de Ida Pra­e­to­ri­us sig be­ma­er­ket med sin sta­er­ke sce­neud­strå­ling, og som aspirant fik hun sit egent­li­ge gen­nem­brud, da hun dan­se­de ele­ven i Flem­m­ing Flindts psy­ko­lo­gi­ske gy­ser­bal­let, ’Ene­ti­me’.

Det før­ste år som med­lem af kompagniet dan­se­de hun bå­de Eleo­nora i Bour­non­vil­les ’Ker­mes­sen i Brüg­ge’ og Julie i ’Ro­meo og Julie’. Da hun i 2012 delt­og i den pre­sti­ge­fyld­te Erik Bruhn-kon­kur­ren­ce i Ca­na­da, løb hun med pri­sen som bed­ste kvin­de­li­ge dan­ser. Sam­me år modt­og hun Re­u­mert Ta­lent­pri­sen og året ef­ter Dron­ning In­grids sto­re ha­e­der­s­le­gat.

I den for­bin­del­se ud­tal­te hun i et in­ter­view: »Jeg er me­get per­fek­tio­ni­stisk, når jeg står i tra­e­nings­sa­len. Jeg vil ba­re ger­ne he­le ti­den gø­re det bed­re, end jeg gjor­de i går. Og det er jo der­for, jeg bli­ver vir­ke­lig god.«

Si­den har hun dan­set sto­re par­ti­er som La­dy Em­ma i ’La Bay­adère’, Mar­gu­e­ri­te Gau­ti­er i ’Ka­me­li­a­da­men’ samt det kra­e­ven­de par­ti som Odet­te/Odi­le i ’Sva­ne­sø­en’.

Sid­ste år tog Ida Pra­e­to­ri­us keg­ler i som­mer­bal­let­ten på Bel­le­vue Te­a­tret, hvor hun dan­se­de ti­tel­rol­len i Cat­hy Mar­stons helaf­tens­bal­let ’Lo­li­ta’.

Og hun var sej som ene­ste kvin­de blandt ot­te ma­end i Sousa Pe­reiras kre­a­tion ’Krash’ til Den Kgl. Bal­let i maj må­ned.

Hun har al­le­re­de dan­set til man­ge festi­va­ler og gal­la­er rundt om­kring i ver­den. Se­ne­st dan­se­de hun i marts må­ned sam­men med An­dreas Kaas til Bo­ris Akim­ovs 50-års ju­bila­e­ums­gal­la i Bol­sjoj Bal­let­ten i Moskva.

Helt bog­sta­ve­ligt er hun født med bal­let i blo­det. Hen­des mor har va­e­ret dan­ser hos Jo­hn Ne­u­mei­er i Ham­borg, men flyt­te­de til Dan­mark, da hun blev gift, ud­dan­ne­de sig til la­e­ge og fik tre børn. Og det er ik­ke kun Ida, der er fulgt ef­ter sin mor ind i bal­let­tens ver­den. Lil­le­bror To­bi­as er al­le­re­de med­lem af Den Kgl. Bal­let, mens Lucas går på Det Kgl. Te­a­ters Bal­letsko­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.