Frank CLIFFORTH

BT - - SONDAG -

Hvad er dit stør­ste øn­ske? Skal man ram­me bun­den for at nå top­pen? Beskriv dig selv med fem ord: Har du va­e­ret mis­un­de­lig på an­dre? Hvor­når har du va­e­ret mest ban­ge? Hvil­ke men­ne­sker forag­ter du mest? Hvad kun­ne du ta­en­ke dig at bli­ve bed­re til? 43 – X Fa­ctor-del­ta­ger, bor i Fre­de­ri­cia

SE HANS FOTOALBUM SI­DE 14-15

At mi­ne to dren­ge på 16 og 17 år kon­tak­ter mig. De er ved at va­e­re sto­re nu. Jeg har ik­ke set dem i el­le­ve år, men føl­ger dem fra si­de­linj­en på net­tet. Det vil­le vir­ke­lig gø­re mig glad. Jeg har ramt bun­den, men hvad er top­pen, og hvor­når er man på top­pen? Det vig­tig­ste er, at man kan hol­de ud at va­e­re sam­men med sig selv, ny­de ens eget sel­skab og gi­ve an­dre men­ne­sker no­get ka­er­lig­hed og po­si­ti­vi­tet. Ka­er­lig, sta­e­dig, ener­gisk, livs­ny­den­de og pas­sio­ne­ret . Ja, i for man­ge år var jeg mis­un­de­lig, når jeg om af­te­nen gik for­bi par­cel­hu­se og kun­ne se fa­mi­li­er hyg­ge sig in­den­for, mens jeg selv var på vej hjem til en tom lej­lig­hed. Det var jeg al­tid, når jeg kom hjem fra en fest­tur­né, da sad lil­le Frank der­hjem­me og gra­ed. Det var angst, ef­ter­virk­nin­ger af stof­fer. Men når jeg var sam­men med an­dre men­ne­sker, holdt jeg fa­ca­den. Jeg forag­ter ik­ke no­gen. Jeg tror på det go­de i men­ne­sker, til det mod­sat­te er be­vist. Der er al­tid en grund til, at folk er, som de er. At få bed­re styr på mi­ne af­ta­ler, der er man­ge for ti­den, og des­u­den me­re tid til mi­ne ven­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.