MIN PIL­GRIMS

BT - - SONDAG -

Godt og vel tre uger fra slut­nin­gen af fe­bru­ar til midt i marts re­a­li­se­re­de jeg en me­get gam­mel drøm. En pril­grims­rej­se til ro­ck­mu­sik­kens ar­ne­ste­der i USA. Det var sam­ti­dig op­fyl­del­sen af drøm­men om et ro­ad­trip gen­nem USA. Rej­sens la­eng­de og ru­te var bl.a. ind­ret­tet ef­ter di­ver­se prak­ti­ske for­hold som ma­eng­den af fe­ri­e­da­ge og det for­ven­te­de vej­r­lig i USA, hvor vin­te­r­en kan va­e­re be­ty­de­lig hår­de­re end her. Det skul­le vi­se sig at bli­ve an­det og me­re end en turi­strej­se - en er­ken­del­ses­rej­se, en dan­nel­ses­rej­se. Det var en af­søg­ning af min egen pas­sion for ro­ck­mu­sik. En rej­se, hvor jeg kom ta­et på ame­ri­ka­ne­re i al­le al­dre, med al­le po­li­ti­ske over­be­vis­nin­ger. Og la­er­te no­get om mig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.