Tal med dit barn om in

Fora­el­dre­ne må kom­me me­re på ba­nen,

BT - - SONDAG -

Nø­gen, i en in­tim si­tu­a­tion til en fest. En sko­le­kam­me­rat fil­mer i det skjul­te. Bag­ef­ter sen­der han den in­ti­me vi­deo vi­de­re. Uden samtyk­ke fra vi­deo­ens ho­ved­per­so­ner. Det fik i den­ne uge kon­se­kven­ser for den un­ge film­g­la­de elev på Ge­fion Gym­na­si­um i Kø­ben­havn. Rek­tor Bir­git­te Ve­der­sø po­li­ti­an­meld­te og bort­vi­ste ele­ven mid­ler­ti­digt. Sam­ti­dig op­for­drer hun iføl­ge Po­li­ti­ken fora­el­dre til at ta­le me­re med de­res børn og un­ge om gra­en­ser og føl­ger­ne af de­res de­lin­ger på so­ci­a­le me­di­er. Det sam­me gør Sex & Sam­fund over for BT.

»Jeg tror, at de un­ge har brug for at få talt me­get me­re om, hvad kon­se­kven­sen er af, at man de­ler bil­le­der og vi­deo­er på net­tet,« si­ger An­ne Wind, der er fag­pa­e­da­go­gisk kon­su­lent hos Sex & Sam­fund, hvor hun bl.a. har ud­vik­let un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­ler om so­ci­a­le me­di­er.

Hun un­der­stre­ger, at det ga­el­der såvel de juri­di­ske føl­ger som de men­ne­ske­li­ge.

Na­tur­ligt at de­le bil­le­der

Hos Sex & Sam­fund hø­rer de på Pri­vatsnak. dk og Se­xli­ni­en.dk bl.a. fra un­ge, der har sendt et bil­le­de af sig selv, som så er ble­vet sendt vi­de­re. Men og­så fra un­ge, der har mod­ta­get og delt en an­dens bil­le­de. In­di­mel­lem er gra­en­sen dif­fus for, hvor­når det er okay og ik­ke okay, og det for­vir­rer. For de un­ge er det helt na­tur­ligt at de­le bil­le­der, og det er ik­ke al­tid, de ta­en­ker over kon­se­kven­ser­ne:

»For de un­ge er det at de­le bil­le­der en må­de at va­e­re sam­men på. Så de ta­en­ker ik­ke så me­get over, hvad der er og ik­ke er i or­den i for­hold til bil­led­del­ing. Man­ge af dem, der har delt bil­le­der af an­dre uden de­res samtyk­ke, har ik­ke ta­enkt over, hvad kon­se­kven­sen er,« si­ger An­ne Wind.

Det er ulov­ligt at de­le in­ti­me bil­le­der af an­dre uden de­res samtyk­ke, men det ser ik­ke ud til at stop­pe de un­ges bil­led­del­ing. Det hand­ler sand­syn­lig­vis om uvi­den­hed.

»Det vil va­e­re godt for dem at la­e­re me­re om, hvad der ga­el­der lov­giv­nings­ma­es­sigt, men og­så at dis­ku­te­re di­lem­ma­er an­gå­en­de de­ling af bil­le­der og vi­deo­er,« si­ger An­ne Wind og op­for­drer fora­el­dre­ne til at ta­ge den snak.

Tal tid­ligt med bør­ne­ne

Det er en sam­ta­le, der skal ta­ges man­ge gan­ge i lø­bet af barn­dom­men og ung­dom­men – ik­ke først når di­ne børn er 14-15 år og har va­e­ret på so­ci­a­le me­di­er og net­tet i man­ge år, si­ger hun:

»Be­gynd ger­ne fra bør­ne­ne er i 6-8-år­sal­de­ren, når de får de­res før­ste mo­bil og be­gyn­der at fa­er­des på in­ter­net­tet.«

Ind­til nu har der va­e­ret me­get fo­kus på at la­e­re børn og un­ge at pas­se på sig selv på net­tet og so­ci­a­le me­di­er. Men det er ik­ke nok, vi­ser ti­dens vi­deoskan­da­ler. Børn og un­ge skal og­så la­e­re at ta­ge an­svar for og pas­se på hin­an­den. Det me­ner man hos Sex & Sam­fund kan va­e­re en del af løs­nin­gen på pro­ble­met med den om­fat­ten­de de­ling af in­ti­me bil­le­der og vi­deo­er uden samtyk­ke, vi ser nu.

»Først og frem­mest skal I ta­le om, hvad bar­net la­ver på de so­ci­a­le me­di­er. Tal om, hvad det er i or­den at de­le på so­ci­a­le me­di­er. Hvad der er okay i for­hold til dem selv og i for­hold til an­dre,« si­ger An­ne Wind.

Tal med dem om føl­ger­ne af egne de­lin­ger, og af, hvor­dan de kom­men­te­rer an­dres – ik­ke ba­re kon­se­kven­ser­ne for dem selv, men og­så for an­dre.

»Fle­re un­der­sø­gel­ser vi­ser, at børn og un­ge ger­ne vil ha­ve den sam­ta­le om, hvad de fo­re­ta­ger sig,« si­ger An­ne Wind, der ik­ke me­ner, at det be­hø­ver, va­e­re en lang, al­vor­lig sam­ta­le, men blot en kort, lø­ben­de snak om, hvad de har op­le­vet i dag.

’’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.