Ope­ra i ka­er­ligh

BT - - REJSER -

FAK­TA OM OPE­RA I VERO­NA

Om:

1850er­ne har Vero­na haft en helt sa­er­lig be­tyd­ning for ope­ra­el­sken­de folk, der strøm­mer til by­en, som na­er­mest er ble­vet sy­no­nym med den­ne kunst­form.

Af­te­nens op­sa­et­ning er Ai­da – ope­ra­en af Gi­u­sep­pe Ver­di, der fo­re­går i Egyp­ten på de før­ste fa­ra­o­ers tid og hand­ler om den umu­li­ge fo­rel­skel­se mel­lem den etio­pi­ske prin­ses­se, Ai­da og Ra­da­mes, en ung of­fi­cer i den egyp­ti­ske ha­er. Ik­ke ulig by­ens sto­re ka­er­lig­heds­hi­sto­rie om Ro­meo og Julie en­der og­så de med at gå i dø­den for de­res ka­er­lig­hed – og bli­ver end­da le­ven­de be­gra­vet i en krypt. Og­så for ik­ke-ope­ra­van­te Al­le­re­de tid­li­ge­re på da­gen kun­ne vi se kulis­ser i form af en enorm py­ra­mi­de af guld og fle­re sfinx-fi­gu­rer på by­ens torv, Pi­a­zza Bra, som Are­na lig­ger ud til. Her op­be­va­res nog­le af kulis­ser­ne nem­lig, mens den gam­le are­na i dag­ti­mer­ne er åben for be­sø­gen­de, der ger­ne vil op­le­ve hi­sto­ri­ens vin­ge­sus uden nød­ven­dig­vis at over­va­e­re en ope­ra.

Rig­tig man­ge vaelger dog at kø­be bil­let til en fo­re­stil­ling, når nu de er i Vero­na. Og­så folk, der nor­malt ik­ke går ind og ser ope­ra, ser det ud til al­le­re­de i bil­let­kø­en. Vi har ik­ke købt bil­let på for­hånd, men kan uden pro­ble­mer kø­be dem i bil­let­lu­gen på da­gen – no­get, kø­en vid­ner om, at man­ge gør.

Ind­til fo­re­stil­lin­gen be­gyn­der, ud­for­sker vi den UNESCO-kå­re­de by, spad­se­rer ned til mid­delal­der­slot­tet Ca­stel­vec­chio med den im­posan­te bro. over Adi­ge-flo­den og vi­de­re til­ba­ge til Pi­a­zza del­la Er­be, hvor seks af de gra­e­ske gu­der tro­ner på top­pen af det ba­rok­ke Pa­la­zzo Maf­fei for en­den af plad­sen. Ef­ter et koldt glas Aperol

Hvert år hø­rer over 500.000 ope­ra på Are­na di Vero­na. Ope­ra­sa­e­so­nen i Vero­na va­rer i år fra 24. ju­ni til 28. au­gust 2016.

Det er den 94. oper­a­festi­val i Vero­na. I år er der fem ope­ra­er på pro­gram­met: Car­men af Ge­or­ges Bizet, Ai­da, La Travi­a­ta og Il Trova­to­re af Gi­u­sep­pe Ver­di og Tu­ran­dot af Gi­a­co­mo Puc­ci­ni.

I ju­ni og juli be­gyn­der fo­re­stil­lin­ger­ne kl. 21. I au­gust kl. 8.45. Af sik­ker­heds­hen­syn luk­kes der maks. 15.000 be­sø­gen­de ind pr. af­ten.

Bil­let­pri­ser­ne star­ter på 22 eu­ro (165 kr.). De dy­re­ste plad­ser ta­et­test på sce­nen koster 204 eu­ro (1.521 kr.)

are­na.it/are­na/en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.