10 UB 4 4 4 UB Det hal­te­de, men bil­let­ten er 02

BT - - SPORTEN -

Mads Mensah Lar­sen Stemp­le­de igen ind med god ener­gi, godt tem­po og mas­ser af mod i sit spil, da han kom på ba­nen. Men svin­ge­de lidt for me­get i ni­veau. Cas­per U. Mor­ten­sen Kom på ba­nen fra an­den halv­legs start. Var god i det of­fen­si­ve, men for­svars­ma­es­sigt la­ver han sta­dig for man­ge fejl.

DE OLYM­PI­SKE LE­GE til som­mer bli­ver med Mik­kel Han­sen, Nik­las Lan­din, An­ders Eg­gert og al­le de øv­ri­ge dan­ske lands­holds­spil­le­re. Jeg vover ger­ne den på­stand uden at tø­ve, selv­om Dan­mark i af­tes skuf­fen­de måt­te nø­jes med uaf­gjort 25-25 mod Nor­ge.

For det kra­e­ver nu blot en sejr over Ba­hrain for at sik­re, at OL-bil­let­ter­ne de­fi­ni­tivt er i ha­en­der­ne på dan­sker­ne. Nu vil nog­le sik­kert på­pe­ge, at Ba­hrain et styk­ke hen ad vej­en var i stand til at dril­le bå­de Nor­ge og Kro­a­tien i de to før­ste kam­pe. Det er da og­så rig­tigt. Men det hand­ler ude­luk­ken­de om, at et over­le­gent mand­skab of­te har sva­ert ved at le­ve­re én kon­cen­tre­ret ind­sats i den slags kam­pe.

Når det i af­ten er på­kra­e­vet med en dansk sejr, skal Dan­mark nok vin­de. Uden pro­ble­mer. Alt an­det vil va­e­re en sen­sa­tion af rang og en umå­de­lig trist fi­a­sko i de dan­ske hånd­bol­dan­na­ler. Og igen: Det bli­ver ik­ke ak­tu­elt.

Men jeg sy­nes egent­lig godt vi kan til­la­de os at va­e­re lidt skuf­fe­de over, at Dan­mark ik­ke al­le­re­de sik­re­de sig OL-plad­sen mod Nor­ge.

Lands­hol­det ram­te ik­ke det sam­me hø­je ni­veau fra kam­pen mod Kro­a­tien, og selv­om der un­der­vejs var go­de pe­ri­o­der, så var kva­li­te­ten alt­så ik­ke nok til at be­sej­re nord­ma­en­de­ne. Kam­pen blev sam­ti­dig end­nu et be­vis på, at Dan­mark er of­fen­sivt ud­for­dret, når Mads Chri­sti­an­sen skal løf­te byr­den på høj­re ba­ck. Set fra min plads i Boxen var han en va­e­sent­lig for­kla­ring på, at det dan­ske spil mang­le­de tem­po i før­ste halv­leg, hvor han fik fuld spil­le­tid. Så kom der an­der­le­des pon­dus ind i det dan­ske spil, da Kas­per Søn­der­gaard en­tre­re­de ba­nen i an­den halv­leg.

Og så lig­ger der i øv­rigt og­så sta­dig et stort ar­bej­de med at få Mads Mensah og spe­ci­elt Ras­mus Lau­ge til at bli­ve dus med play­ma­ker-rol­len på lands­hol­det.

Uan­set det uaf­gjor­te re­sul­tat er OL-bil­let­ter­ne – for ja, dem til­la­der jeg mig som tid­li­ge­re skre­vet alt­så at ta­ge for gi­vet – en til­tra­engt suc­ces­op­le­vel­se for håndboldherrerne og land­stra­e­ner Gudmundur Gud­munds­son, der har haft så sva­ert ved at fast­hol­de lands­hol­det på det me­dal­je­ni­veau, Ul­rik Wil­bek etab­le­re­de som den stør­ste selv­føl­ge­lig­hed i sin re­ge­rings­pe­ri­o­de. PLAD­SEN I DET olym­pi­ske felt gi­ver bå­de til­tra­engt selv­til­lid og ik­ke mindst en lang tra­e­nings­lejr til som­mer, hvor dan­sker­ne får en unik mu­lig­hed for at fin­pud­se de­tal­jer i spil­let, som der ik­ke nor­malt er tid til i de kor­te lands­holds­sam­lin­ger, hånd­boldå­ret by­der på. Der­med kan hol­det få Gud-

De to bed­ste hold kva­li­fi­ce­ret til OL i Rio

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.