Li­ge ved og na­e­sten

BT - - SPORTEN -

BT I HER­NING anel­se til sin egen ven­stre si­de. Det er ik­ke, for­di pres­set tyng­der ham. Na­eh, nej. Det er, for­di han er i gang med at sco­re di­rek­te på fri­kast. 12-13. Ven­de­punk­tet? Nej, desva­er­re ik­ke. De to da­mer fra Bred­ga­de i Her­ning må ven­te lidt end­nu på at ha­ve vis­hed om, hvor­vidt de­res hånd­bold­hel­te spil­ler med ved OL i Rio.

På trods af Mik­kel Han­sens ge­ni­a­li­tet for­må­e­de Dan­mark ik­ke at sen­de sig selv til OL i af­tes. Men selv­om det blev til 25-25 mod Nor­ge, kan Dan­mark sta­dig sik­re bil­let­ten på egen hånd. Det kra­e­ver blot en sejr over Ba­hrain i af­ten. Der blev ka­em­pet Det er sta­tus, ef­ter Nor­ge gav Dan­mark sto­re pro­ble­mer. Nor­ge kom ik­ke for blot at la­eg­ge sig ned. Der blev ka­em­pet.

Selv­om Nik­las Lan­din stod godt, selv­om Mik­kel Han­sen score­de, selv­om det i pe­ri­o­de kør­te me­get godt, så var nord­ma­en­de­ne en tand for­an. Dår­li­ge be­slut­nin­ger fra Mads Chri­sti­an­sen og Las­se Svan Han­sen gjor­de, at Dan­mark i nøg­le­pe­ri­o­der for­spild­te chan­cen for en ud­lig­ning i før­ste halv­leg.

Dan­mark fik kon­takt og kun­ne ha­ve vun­det. Men li­ge lidt hjalp det.

Nu må det ik­ke gå galt i af­ten mod Ba­hrain. For det er jo ba­re sjove­re, når Dan­mark er med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.