Kon­ge­kamp på pavéer­ne

BT - - SPORTEN -

BROSTENSBISSER En for­års­dag i hel­ve­de, der i hvert fald for en en­kelt ryt­ter slut­ter i him­me­ri­get, når han kom­mer først over stre­gen smurt ind i sved og størk­net mud­der på ve­lodro­men i den nord­fran­ske in­du­stri­by Rou­baix. Så­dan kan man sam­men­fat­te dagens sto­re cy­kel­be­gi­ven­hed, der igen i år bli­ver imø­de­set med ka­em­pe­ma­es­si­ge for­vent­nin­ger. Og me­get ty­der på, at vin­de­ren en­ten hed­der Fa­bi­an Can­cel­la­ra el­ler Pe­ter Sa­gan.

De to ryt­te­re, der på for­hånd må til­skri­ves fa­vo­ritva­er­dig­he­den, når ryt­ter­ne bli­ver sendt af­sted på de 258 ki­lo­me­ter lan­ge ridt fra Com­pieg­ne, nord for Pa­ris, til må­let i Rou­baix.

Det schweizi­ske kraftva­erk Fa­bi­an Can­cel­la­ra, der kø­rer sin sid­ste saeson som pro­fes­sio­nel lan­de­vejs­ryt­ter, har al­le­re­de vun­det klas­si­ker­nes klas­si­ker, det nord­fran­ske monu­ment, tre gan­ge i sin lan­ge kar­ri­e­re. Og han de­mon­stre­re­de stor form med an­den­plad­sen i sid­ste uges Flan­dern Rundt. Vil hol­de øje med Sa­gan Men kan Can­cel­la­ra på no­gen må­de over­vin­de den re­ge­ren­de ver­dens­me­ster, slo­vak­ken Pe­ter Sa­gan, der sat­te Can­cel­la­ra til va­egs i Flan­dern?

DER­FOR VIN­DER PE­TER SA­GAN FOR­RY­GEN­DE FORM: Er kørt først over mål­stre­gen de to se­ne­ste søn­da­ge i Gent-We­vel­gem og Flan­dern Rundt. I først­na­evn­te løb slog han bl.a. Can­cel­la­ra i spur­ten, mens han i Flan­dern kør­te ale­ne i mål med Can­cel­la­ra som na­er­me­ste for­føl­ger. THO­MAS BAY: »Skul­le det bli­ve en spurt med en lil­le grup­pe på fem mand, vil han nor­malt va­e­re hur­tigst. Men det er lidt spe­ci­elt, når det skal af­gø­res in­de på en cy­kel­ba­ne. Sa­gan og Can­cel­la­ra vil va­e­re de to fiks­punk­ter, som re­sten af fel­tet vil hol­de øje med he­le ti­den.«

»Det vil sik­kert sid­de i bag­ho­ve­det på Can­cel­la­ra, at han blev slå­et af Sa­gan i Flan­dern, og der­for vil han hol­de me­re øje med Sa­gan og ik­ke la­de ham få et for­spring,« fast­slår Eu­rosports kom­men­ta­tor Tho­mas Bay.

Ho­ved­per­so­nen vil ik­ke gø­re et stort num­mer ud af fa­vo­ritva­er­dig­he­den.

»Jeg er helt sik­kert ik­ke stres­set. Jeg er al­tid ro­lig. Jeg har in­gen for­vent­nin­ger: nå frem til mål, und­gå at styr­te og ha­ve en god dag. Hvis det er min ska­eb­ne, så gør jeg må­ske det. Hvis det er min ska­eb­ne ik­ke at vin­de, vin­der jeg ik­ke,« kon­sta­te­re­de Pe­ter Sa­gan stoisk fre­dag ef­ter at ha­ve va­e­ret ude og te­ste de 16 af lø­bets 27 bro­stens­pavéer.

Men det er et løb, som betyder me­get for slo­vak­ken.

»Det er en an­den slags løb, bro­ste­ne­ne er unik­ke, og der er mas­ser af hi­sto­rie i det. Og så er bå­de Flan­dern og Rou­baix løb, hvor de sta­er­ke ryt­te­re kan va­e­re helt frem­me,« fastslog ver­dens­meste­ren.

Tho­mas Bay vil dog langt fra ude­luk­ke en an­den vin­der end de to for­hånds­fa­vo­rit­ter:

»Der bli­ver ik­ke den sam­me ud­skil­ning som i Flan­dern Rundt, hvor der er nog­le stig­nin­ger til at af­gø­re lø­bet. Her er der fle­re ryt­te­re, som kan vin­de lø­bet. Sep Van­marcke og cros­s­ryt­ter­ne Lars Boom og Zde­nek Sty­bar i før­ste ra­ek­ke, hvis det reg­ner, men og­så nord­ma­en­de­ne Ale­xan­der Kri­stoff og Ed­vald Boas­son Ha­gen.« Se he­le lø­bet i dag fra kl. 10.15 på Eu­rosport og TV2

DER­FOR VIN­DER FA­BI­AN CAN­CEL­LA­RA KON­GEN AF PA­RIS-ROU­BAIX: Har vun­det tre gan­ge – se­ne­st i 2013. Med en ny tri­umf tan­ge­rer han re­kor­den for flest sej­re. SID­STE SAESON: Vil va­e­re top­mo­ti­ve­ret for at vin­de, da det er sid­ste gang, han kø­rer lø­bet. Har vist god form på det se­ne­ste. THO­MAS BAY: »Han går lidt me­re yd­mygt til op­ga­ven end i Flan­dern Rundt, hvor han nok føl­te sig sikker på, at han var fel­tets sta­er­ke­ste ryt­ter. Han ved, at han ik­ke skal gi­ve Sa­gan et for­spring, og han vil nok for­sø­ge at kø­re va­ek på et af de sid­ste bro­stenstyk­ker, må­ske Car­re­four de l’Ar­bre.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.