Ri­si­ko­vil­li­ge ’tøsedrenge’

BT - - SPORTEN -

FOR MAN­GE VIL bil­le­det af Pa­ris-Rou­baix for­ment­lig va­e­re grimt. På en smuk må­de. Mud­ret, til­sø­let, stø­vet, møg­be­skidt. Så­dan har vi la­ert Pa­ris-Rou­baix at ken­de i fo­to­ar­ki­ver­ne. Sand­he­den om lø­bet er, at der i det pro­fes­sio­nel­le felt li­ge nu kø­rer mas­ser af ryt­te­re rundt, som al­drig har prø­vet at kø­re en mud­ret og regn­fuld ud­ga­ve af sa­e­so­nens må­ske hår­de­ste en­da­ge­sløb. Ik­ke si­den 2002 har Pa­ris-Rou­baix va­e­ret et rul­len­de mud­der­bad.

Op­tak­ten til årets ud­ga­ve af lø­bet har va­e­ret pra­e­get af mas­ser af bil­le­der på de so­ci­a­le me­di­er ude fra bro­stens­styk­ker (de så­kald­te pavéer), som har va­e­ret vold­somt ma­er­ket af regn og mud­der. Et af ste­der­ne er på et pavé-styk­ke, hvor det går nedad, og hvor ryt­ter­ne vil kom­me tord­nen­de i høj fart fra et re­la­tivt tørt styk­ke ned på et to­talt mud­der­da­ek­ket om­rå­de. DE BIL­LE­DER KOM­MER ef­ter et cy­kel­for­år, der i den grad har va­e­ret pra­e­get af de­bat­ter om den så­kald­te

- en re­gel, der gør det mu­ligt at af­ly­se, aen­dre, neut­ra­li­se­re el­ler for­kor­te cy­kel­løb på grund af ek­stre­me vej­r­kon­di­tio­ner.

Vi har på den bag­grund set af­ly­ste eta­per i bå­de Pa­risNi­ce og Tir­reno-Adri­a­ti­co, og dagens ru­te i Pa­ris-Rou­baix Jeg el­sker, kan va­e­re ble­vet aen­dret,

at cy­kel­løb når dis­se linjer la­e­ses på grund af mud­der­pro­ble­met. er spek­taku­la­e­re.

Og der­for kun­ne Aflys­nin­ger­ne an­ta­end­te tid­li­ge­re i år straks jeg jo godt va­e­re de­bat­ter om, hvor­vidt ryt­ter­ne

på vej til at er ble­vet re­ne tøsedrenge i for­hold til de go­de ska­el­de ud over gam­le da­ge, hvor alt var

al den­ne for­nuft i lidt bed­re og me­re au­ten­tisk, og hvor man cyk­le­de en på al­le må­der i ba­re ar­me og uden sko­over­tra­ek

ufor­nuf­tig sport i frost og sne. JEG EL­SKER, AT cy­kel­løb er spek­taku­la­e­re. Og der­for kun­ne jeg jo godt va­e­re på vej til at ska­el­de ud over al den­ne for­nuft i en på al­le må­der ufor­nuf­tig sport. Ja, jeg kun­ne va­e­re på vej ud i en regn­dans her og nu for at gi­ve den­ne ryt­ter­ge­ne­ra­tion et mø­de med det rig­ti­ge Pa­ris-Rou­baix, som vi ken­der det på bil­le­der­ne: glat, vå­dt og be­skidt. Og det gør jeg så al­li­ge­vel ik­ke. Ik­ke for­di det ik­ke må bli­ve regn – det må det ger­ne.

Men for­di jeg helt over­ord­net ik­ke sid­der til­ba­ge med an­det ind­tryk, end at nu­ti­dens cy­kel­ryt­te­re er klar til at sa­et­te sig selv gan­ske me­get på spil. Og at de gør det.

Så la­en­ge der ik­ke fra fel­tet rej­ser sig en kol­lek­tiv op­stand mod de aen­drin­ger og af­lys­nin­ger, som vi ser, skal vi an­dre so­fa­en­tu­si­a­ster må­ske ba­re ha­ve til­lid til, at be­slut­nin­ger­ne ik­ke er truf­fet ud fra et be­kvem­me­lig­heds­hen­syn, men et re­gu­la­ert sik­ker­heds­hen­syn på en, det skal gu­der­ne vi­de, usik­ker ar­bejds­plads. DET SYNS­PUNKT SY­NES jeg isa­er er ri­me­ligt ef­ter et fo­re­lø­bigt cy­kel­for­år, der på al­le må­der har va­e­ret ge­ne­røst fra ryt­ter­nes si­de, hvor der er ble­vet kørt in­ci­te­ren­de va­ed­del­øb, og hvor gi­gan­ter­ne har va­e­ret sult­ne hver ene­ste dag på start­stre­gen.

Jeg hå­ber, vi skal se det sam­me i Pa­ris-Rou­baix – det for mig stør­ste af al­le lø­be­ne på ka­len­de­ren. Her er i pri­o­ri­te­ret ra­ek­ke­føl­ge mi­ne fem vin­der­bud: Fa­bi­an Can­cel­la­ra, Sep Van­marcke, Pe­ter Sa­gan, Zde­nek Sty­bar, Ale­xan­der Kri­stoff.

BENJA­MIN MUNK LUND, BTs SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.