Spil­let om Da­ni­el Ag­gers frem­tid

BT - - SPORTEN -

DA­NI­EL AG­GERS SI­TU­A­TION i Brønd­by er i ud­gangs­punk­tet ufor­an­dret. Men der er nu den for­skel, at han er re­la­tivt ta­et på kon­trak­t­ud­løb. Der­for er der en frem­tid, som er ukendt for al­le, der in­ter­es­se­rer sig for Brønd­by. Må­ske end­da og­så for Brønd­bys le­del­se, men jeg ved selv­føl­ge­lig ik­ke, hvad de ta­ler om in­ter­nt.

Da­ni­el Ag­ger hav­de henover ef­ter­å­ret sin mest sta­bi­le pe­ri­o­de i ny­e­re tid, hvor han spil­le­de kon­ti­nu­er­ligt og gjor­de det godt. Men nu er si­tu­a­tio­nen igen med Da­ni­el Ag­ger, som den var, da han kom hjem til Brønd­by. Han er sta­dig en klas­se­spil­ler, men hans ska­de­hi­sto­rik gør, at han ik­ke er kon­ti­nu­er­ligt til rå­dig­hed. SI­TU­A­TIO­NEN OM­KRING DA­NI­EL Ag­ger er der­for pro­ble­ma­tisk på fle­re pla­ner.

Det er en spil­ler som Brønd­by var glad for at få hjem, og som har et ek­stremt højt ni­veau. Pro­ble­met er ba­re, at når han så of­te er ude med ska­der, gi­ver det he­le ti­den stor ud­skift­ning på de to cen­tra­le plad­ser i for­sva­ret. Det er po­si­tio­ner, hvor man som tra­e­ner øn­sker kon­ti­nu­i­tet frem for alt. Men det står Da­ni­el Ag­ger i vej­en for i kraft af sin ska­des­hi­sto­rik. Og det er klart, at den si­tu­a­tion kom­mer til at fyl­de rig­tig me­get, når Da­ni­el Ag­ger nu en­gang er den ty­pe spil­ler, han er.

Det skal man ha­ve med i sine over­vej­el­ser, når man dis­ku­te­rer Da­ni­el Ag­gers frem­tid i Brønd­by. Klub­ben kun­ne jo ha­ve få­et en an­den spil­ler for de løn­kro­ner, for Da­ni­el Ag­ger spil­ler na­ep­pe for små­pen­ge. Han fyl­der i bud­get­tet, og Brønd­by kun­ne ha­ve få­et en an­den rig­tig god for­svars­spil­ler for de sam­me pen­ge. I DA­NI­EL AG­GER har Brønd­by en alt­over­skyg­gen­de le­der. Han er le­der, uan­set om han spil­ler el­ler ej. Men og­så på det pa­ra­me­ter vil man som klub nor­malt ger­ne ha­ve en le­der, der spil­ler fast. Det får i Da­ni­el Ag­gers til­fa­el­de den be­tyd­ning, at Brønd­bys hie­rar­ki bli­ver be­stemt af an­det, end det, der skal fun­ge­re i kam­pe­ne. De har he­le ti­den de­res chef ude, og det får et vold­somt fo­kus bå­de in­ter­nt og ek­ster­nt.

Da­ni­el Ag­ger er så stor i Brønd­bys hie­rar­ki, at de, der el­lers vil­le va­e­re le­de­re i klub­ben, bli­ver så små, at der op­står en ud­for­dring i hieraki­et, når han ik­ke spil­ler.

Det er ik­ke nød­ven­dig­vis Da­ni­el Ag­gers skyld. Som jeg ken­der Da­ni­el Ag­ger, er han en stor le­der, men han kan og­så va­e­re yd­myg og lil­le og i øv­rigt sør­ge for, at der er nog­le for­hold, der bed­res for al­le an­dre på hol­det.

Men det er alt­så et pro­blem for en tra­e­ner, at han ik­ke får kon­ti­nu­i­tet ind på hol­det i form af sin klart bed­ste spil­ler. Brønd­by vil der­for he­le ti­den bli­ve om­talt som sva­ek­ket, når Da­ni­el Ag­ger ik­ke er der. Og det er ae­r­ger­ligt he­le ti­den at skul­le for­hol­de sig til, at man nu igen stil­ler op med et hold, der er sva­ek­ket. DER HAR VA­E­RET spe­ku­le­ret lidt i, om Da­ni­el Ag­ger kun­ne fri­stes til at prø­ve lyk­ken i ud­lan­det igen, og hvis Da­ni­el Ag­ger kan spil­le i Brønd­by og sta­dig va­e­re den bed­ste, når han spil­ler, kan han selv­føl­ge­lig spil­le i man­ge an­dre klub­ber uden for Dan­mark. Men hvorfor skul­le han det?

Da­ni­el Ag­ger er kom­met til Brønd­by, for­di han har ka­er­lig­hed til det, han op­le­ver som klub, og hvor han vil gi­ve det sid­ste, han har. Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at han flyt­ter til an­dre klub­ber. Jeg tror, at han stop­per sin kar­ri­e­re, hvis han for­la­der Brønd­by.

Jeg tror sta­dig, at han el­sker fod­bold og vil spil­le så la­en­ge, han kan. Men hvis han op­le­ver en stor fru­stra­tion, hver gang han bli­ver ska­det, og det gør det fle­ste, stop­per han til som­mer. Han har jo haft sto­re op­le­vel­ser i Li­ver­pool og tjent go­de pen­ge. Det tror jeg, han vil si­ge til sig selv.

Men be­slut­nin­gen er helt og hol­dent Da­ni­el Ag­gers. Man vil fra Brønd­bys si­de ha­ve sva­ert ved at si­ge: »Ved du hvad, Da­ni­el, det kan godt va­e­re, at du vil os, men vi vil ik­ke dig.

Man kun­ne selv­føl­ge­lig godt strik­ke no­get sam­men, hvis Da­ni­el Ag­ger vil­le la­ve no­get an­det i klub­ben, men det er han, så vidt jeg for­står, slet ik­ke in­ter­es­se­ret i. Og så er det jo en­ten el­ler for Ag­ger og Brønd­by. JEG KAN IK­KE fo­re­stil­le mig, at Da­ni­el Ag­ger vil­le va­e­re as­si­stent el­ler tra­e­ne­rens for­la­en­ge­de arm. Det gi­der han ik­ke. Jeg tror, at han el­sker at spil­le fod­bold, at han el­sker sin klub og ger­ne vil va­e­re med, så la­en­ge gla­e­den er der. Men han har og­så haft så man­ge ska­der og lan­ge pe­ri­o­der med genop­tra­e­ning, at han na­ep­pe vil kun­ne fin­de gla­e­den ved det fremad­ret­tet.

Selv­føl­ge­lig hav­de Da­ni­el Ag­ger hå­bet på, at han kun­ne på­vir­ke Brønd­by så­dan, at klub­ben kun­ne kom­me helt op i top­pen igen. Det er han gi­vet­vis skuf­fet over. Men han har få­et de­mon­stre­ret, at han har va­e­ret me­get god, når han har spil­let. Men de man­ge kam­pe ude har selv­føl­ge­lig ik­ke va­e­ret til­freds­stil­len­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.