DF-bag­land: Ud m

BT - - NYHEDER -

Sta­er­ke kra­ef­ter i Dansk Fol­ke­par­ti me­ner, at par­ti­et skal stop­pe støt­ten til Løk­ke in­den na­e­ste valg og selv gå ef­ter stats­mi­ni­ster­po­sten. om, hvor for­fa­er­de­ligt det vil­le va­e­re, hvis par­ti­et blev stør­re end Ven­stre. Så kun­ne det bli­ve sva­ert at si­ge nej til at ta­ge mi­ni­ster­po­ster, og man ri­si­ke­re­de at bli­ve be­skyldt for ik­ke at tur­de at ta­ge an­svar. Hvil­ket pra­e­cis var, hvad der ske­te.

Men Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl kan og­så bli­ve jysk. Og un­der­spil­let. Det me­ner fle­re af hans na­er­me­ste for­tro­li­ge.

Godt nok er det ale­ne Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, der ud­stik­ker kur­sen, Løk­ke for­mår ik­ke at lø­se ud­for­drin­ger­ne med hver­ken flygt­nin­ge el­ler øko­no­mi. Des­u­den kø­rer han so­loløb og lyt­ter alt for lidt til DF men han rå­d­fø­rer sig med de fi­re øv­ri­ge med­lem­mer af DF-le­del­sen. Hver mandag mø­des han med sit ko­or­di­na­tions­ud­valg. For­u­den for­man­den selv be­står det af grup­pe­for­mand Pe­ter Skaarup, pres­se­chef Sø­ren Søn­der­gaard, na­est­for­mand og uden­rigs­ord­fø­rer Sø­ren Espersen og med­lem af Eu­ro­pa-Par­la­men­tet Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt. Iføl­ge BTs kil­der skal isa­er Skaarup, Mes­ser­s­ch­midt og Søn­der­gaard va­e­re in­ter­es­se­ret i at la­eg­ge af­stand til Løk­ke. Mens Thu­le­sen sy­nes at va­e­re ret op­ta­get af ik­ke at be­gå sam­me fejl, som Ma­ri­an­ne Jel­ved be­gik, da hun som for­mand for De Ra­di­ka­le lag­de op til, at hun selv kun­ne ta­ge stats­mi­ni­ster­po­sten. De ryg­ter af­vi­ses dog hårdnak­ket af per­so­ner­ne selv.

I den kom­men­de tid ag­ter Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl at sen­de et kraf­ti­ge­re sig­nal om, at DF sag­tens kan sam­ar­bej­de med S-for­mand Met­te Fre­de­rik­sen. BT har gen­nem­ført en rund­spør­ge hos 221 by­rå­ds­med­lem­mer for DF fra ons­dag til fre­dag i sid­ste uge. Af dem har 69 be­sva­ret et el­ler fle­re spørgsmål i rund­spør­gen.

Skal DF fort­sat pe­ge på Lars Løk­ke Ras­mus­sen som stats­mi­ni­ster­kan­di­dat ved na­e­ste valg?

JA

JA

NEJ Skal DF si­ge ja til mi­ni­ster­po­ster, når mulig­he­den op­står?

NEJ

VED IK­KE

VED IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.