Ed Løk­ke

BT - - NYHEDER -

DF-for­man­den har få­et et me­get po­si­tivt bil­le­de af Met­te Fre­de­rik­sen og øn­sker at af­prø­ve, om et sam­ar­bej­de kan ba­e­re til me­re end nog­le en­kel­te sa­ger. Hans lang­sig­te­de mål er at pla­ce­re DF som et par­ti, der kan sam­ar­bej­de med beg­ge blok­ke og på den må­de ero­bre rol­len som tun­gen på va­egtskå­len. I 1980er­ne og 1990er­ne ud­nyt­te­de De Ra­di­ka­le den­ne po­si­tion mel­lem blok­ke­ne til at op­nå langt stør­re ind­fly­del­se, end par­tiets stør­rel­se be­ret­ti­ge­de til. Mu­lig­he­der i S-sam­ar­bej­de Lars Ol­da­ger, by­rå­ds­med­lem fra Fre­de­riks­havn la­eg­ger va­egt på, at DF i vel­fa­erds- og va­er­dipo­li­tik­ken lig­ger ta­et­te­re på So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne end på Ven­stre:

»I mod­sa­et­ning til Thor­ning har Met­te Fre­de­rik­sen ik­ke af­slå­et at ar­bej­de sam­men med os. Jeg tror, at fle­re i par­ti­et ser nog­le mu­lig­he­der i et sam­ar­bej­de med S,« si­ger han.

Signalet om et ta­et­te­re sam­ar­bej­de med S kan imid­ler­tid og­så la­e­ses som en ad­var­sel til Løk­ke om ik­ke at ta­ge no­get for gi­vet.

Fle­re kil­der un­der­stre­ger over for BT, at DF-for­man­den ik­ke har truf­fet no­gen be­slut­ning om, hvem han vil pe­ge på na­e­ste gang. Må­ske er Løk­ke me­re lang­tids­hol­bar, end man har gå­et og tro­et. Men fle­re DF-kil­der hen­vi­ser og­så til en Nor­stat-må­ling på al­tin­get.dk fra fe­bru­ar. Den vi­ste at 23 pct. af DFs va­el­ge­re øn­sker Lars Løk­ke Ras­mus­sen som stats­mi­ni­ster. 9 pct. af DF-va­el­ger­ne fo­re­tra­ek­ker S-for­mand Met­te Fre­de­rik­sen, mens he­le 45 pct. øn­sker ’en an­den’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.