UD MED SPROGET!

BT - - NYHEDER -

Over­ve­jer I at la­de va­e­re med at pe­ge på Løk­ke ved na­e­ste valg og i ste­det pe­ge på det stør­ste par­ti i blå blok? »Der er tre år til na­e­ste valg, så der er ik­ke rig­tigt no­gen, der ta­en­ker i de ba­ner nu. Det er ik­ke ak­tu­elt, og der­for er det ik­ke no­get, vi spe­ku­le­rer i.« Vi har spurgt je­res by­rå­ds­med­lem­mer, og en del af dem me­ner, at I ik­ke skal pe­ge på Løk­ke? »Vi har ik­ke aen­dret hold­ning si­den vi sidst skul­le sva­re på det spørgsmål. Det er hy­po­te­tisk, og der er jo og­så man­ge, der si­ger ’ved ik­ke’, så det er jo nok ik­ke no­get, de lig­ger våg­ne om nat­ten på grund af li­ge nu. Men man­ge er nok utå­l­mo­di­ge for at få ind­ført gra­en­se­kon­trol.« En Nor­stat-må­ling for al­tin­get.dk i fe­bru­ar vi­ste, at kun 23 pct. af je­res va­el­ge­re fo­re­tra­ek­ker Lars Løk­ke. 45 pct. fo­re­tra­ek­ker ’en an­den’. Tror du ik­ke, man­ge af dem me­ner Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl? »Det kan sag­tens va­e­re. Men det er jo hel­ler ik­ke så over­ra­sken­de, at hvis man spør­ger et par­tis va­el­ge­re, hvem de helst ser i spid­sen for lan­det, så bli­ver fa­vo­rit­ten for­man­den for de­res eget par­ti. No­get an­det er så, om det er en re­a­li­stisk mu­lig­hed. Det var det ik­ke ved sid­ste valg. Det nor­ma­le er jo, at der er to kan­di­da­ter, og de, der ik­ke er af­kla­re­de, får det sva­ert. Na­ser Kha­der hav­de jo og­så pro­ble­mer, da han stil­le­de op for Ny Al­li­an­ce og så­e­de tvivl om, hvor­vidt han vil­le pe­ge på An­ders Fogh.« Er det så­dan­ne fak­to­rer, der skra­em­mer jer fra at drop­pe støt­ten til Løk­ke? »Vi har ik­ke la­vet no­gen ana­ly­se af det spørgsmål, for det er hy­po­te­tisk i øje­blik­ket.« Sy­nes du, I har nok ind­fly­del­se på re­ge­rin­gen? »Der går nok lang tid, før der er fler­tal for per­ma­nent gra­en­se­kon­trol. Men vi har da få­et mid­ler­ti­dig gra­en­se­kon­trol og er kom­met et styk­ke af vej­en. Al­ter­na­ti­vet er jo Met­te Fre­de­rik­sen. Hav­de hun gen­nem­ført de stram­nin­ger, vi ger­ne vil ha­ve? Det hav­de hun

nok ik­ke.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.