Svensk Sy­ri­en­kri­ger sig­tet i ter­r­or­sag

BT - - NYHEDER -

ISLAMISME På den an­den si­de af Øre­sund gik 23-åri­ge Osama Kray­em, der er født i Sve­ri­ge og iføl­ge Af­ton­bla­det har svensk stats­bor­ger­skab, fra at le­ve et liv med stof­fer og al­ko­hol i Mal­mø til at rej­se til Sy­ri­en for at til­slut­te sig IS og si­den en­de som en af de sig­te­de for ter­r­orak­tio­nen i Bruxel­les i marts. Fle­re bel­gi­ske me­di­er skri­ver, at den un­ge sven­sker er ble­vet set på over­våg­nings­bil­le­der fra me­tro­sta­tio­nen Ma­el­be­ek i Bruxel­les kort tid før ter­r­or­an­gre­bet. På bil­le­der­ne ses han sam­men med Kha­lid El Ba­kra­oui, der spra­eng­te sig selv i luf­ten. Ma­en­de­ne bar to iden­ti­ske rygs­a­ek­ke, som Osama Kray­em mista­en­kes for at ha­ve købt. Men han ud­lø­ste in­gen spra­eng­lad­ning selv og na­eg­ter nu at forta­el­le bel­gisk po­li­ti, hvor rygs­a­ek­ken be­fin­der sig.

Bag­grun­den for sven­ske­rens del­ta­gel­se i ter­r­or­an­gre­bet skal fin­des i Mal­mø et år tid­li­ge­re.

Tid­li­ge­re ven­ner for­kla­rer over­for sven­ske Af­ton­bla­det, at Osama Kray­em i 20-års al­de­ren le­ve­de et om­flak­ken­de liv med stof­fer og al­ko­hol.

Mis­bru­get af­tog dog til­sy­ne­la­den­de, da han fik job i Mal­møs fri­tids­for­valt­ning, men Osama Kray­em aen­dre­de sig.

Ud af det blå valg­te han at rej­se til Sy­ri­en for at slut­te sig til IS, og en af de tid­li­ge­re ven­ner for­kla­rer til Af­ton­bla­det om ti­den in­den af­rej­sen: Ska­eg og imam-snak »De to-tre sid­ste må­ne­der, in­den han rej­ste, stop­pe­de han med at se sine gam­le ven­ner. Han gik rundt og lyt­te­de til ind­spil­nin­ger af for­skel­li­ge ima­mer på sin mo­bil­te­le­fon og an­lag­de ska­eg. Han blev et helt an­det men­ne­ske.«

En an­den ven til den ter­r­or­sig­te­de sven­sker for­kla­rer over for sam­me me­die, at Osama Kray­ems til­slut­ning til IS kom uven­tet og til­fø­jer:

»Han blev hjer­ne­va­sket her Mal­mø, men vi ved ik­ke af hvem.«

Ef­ter op­hol­det i Sy­ri­en brug­te Osama Kray­em 20. sep­tem­ber sid­ste år et falsk sy­risk pas til at rej­se ind i Eu­ro­pa igen. Det ske­te ad en kring­let ru­te, der via den gra­e­ske ø Leros brag­te ham til den ty­ske by Ulm og si­den Bel­gi­en, hvor han alt­så nu er sig­tet for en gru­som ter­r­or­for­bry­del­se.

i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.