Forskud på for

BT - - NYHEDER -

på de­res ha­ver. Men al­ler­mest på de fa­el­les are­a­ler, som de og­så er for­plig­tet til at hol­de.

Der bli­ver ryd­det, lu­get, klip­pet ned og gra­vet igen­nem.

Gan­ge­ne bli­ver fri­se­ret med løvri­ven, og tram­pet til kort ef­ter, når for­mand Tor­ben og hans as­si­stent kom­mer sla­e­ben­de med st­ud­se­de ro­ser, der skal plan­tes om­kring flag­stan­gen med dan­ne­brog, der er gå­et til tops i dagens an­led­ning.

»Det er al­tid Knud, der hej­ser fla­get. Hvis ik­ke han gør det, bli­ver det ik­ke gjort. Så man ved al­tid, at han er her, når det er op­pe,« smi­ler Con­nie, der har ind­ret­tet to små bed til sine bør­ne­børn, der al­tid ser frem til hen­des syl­te­de rød­be­der.

»Det er en stor gla­e­de at kom­me her. Vi hja­el­per hin­an­den, og når der er no­get, la­eg­ger vi det, der er ti­l­overs, på det sto­re bord, så al­le kan ta­ge, hvad de vil ha­ve.

Og der er al­tid me­re end nok, så man kan gi­ve til børn og bør­ne­børn, na­bo­er og hvem der el­lers vil ha­ve no­get,« si­ger Con­nie, mens Bjar­ne nik­ker:

»Den var godt nok lidt sløj sid­ste år. Det reg­ne­de for me­get og der var for lidt sol. Mi­ne sel­le­ri blev ik­ke til no­get, og blom­kå­le­ne blev me­get små. Men li­ge nu er det per­fekt,« si­ger Bjar­ne, der dril­len­de bli­ver kaldt ju­le­man­den, for­di han sa­el­ger tra­e­er på den an­den si­de af vej­en i de­cem­ber: Hå­ber på sol »Det skal ba­re bli­ve lidt var­me­re, og så må der godt kom­me no­get sol de na­e­ste uger,« si­ger ju­le­man­den, der er mu­rer og tøm­rer til dag­lig.

»Mi­ne løg blev ik­ke stør­re end ra­di­ser, og jeg måt­te så squash to gan­ge,« si­ger Ul­la, mens hun kig­ger utå­l­mo­digt op mod de hvi­de lam­me­sky­er og pul­ser på sin elek­tro­ni­ske ci­ga­ret.

Egent­lig skul­le der slet ik­ke ha­ve lig­get nyt­te­ha­ver på den 2.000 kva­drat­me­ter sto­re grund:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.