Året

BT - - NYHEDER -

»Men så ras­le­de be­bo­er­ne med sab­len, og så fik vi lov at over­ta­ge det her, mod at vi hol­der det pa­ent,« si­ger Knud, der har bo­et i Hvi­d­ov­re i 60 år.

Han ken­der ik­ke ba­re Hvi­d­ov­re, men og­så re­sten af lan­det ret godt, for­di han har rejst med te­a­ter over he­le lan­det. Men egent­lig er han ma­skin­re­pa­ra­tør:

»Mi­ne børn syn­tes, jeg var så sur, når jeg kom hjem ef­ter at ha­ve stå­et ved dre­je­ba­en­ken i ot­te ti­mer. ’Find no­get der gør dig glad’, sag­de de, og det skyl­der jeg dem stor tak for,« si­ger Knud, der blev en gla­de­re mand, da han end­te i show­bizz. Bå­de med om­rej­sen­de te­a­ter og som sce­ne­me­ster i kom­mu­ne­nes ver­dens­be­røm­te film­sel­skab Zen­tro­pa.

»Jeg kan pra­le af at ha­ve va­e­ret på toilet med Ni­co­le Kid­man,« gri­ner Knud, der ar­bej­de­de for Lars von Tri­er da Hol­lywood­stjer­nen la­ve­de ’Dog­vil­le’ og ’Man­der­lay’ i Film­by­en i Hvi­d­ov­re.

At ha­ve mødt Kid­man på toilet­tet hø­rer til anek­do­ter­ne, men nok ik­ke til Knuds stør­ste fag­li­ge pra­e­sta­tio­ner på Zen­tro­pa. Det er sna­re­re hans tek­ni­ske snil­de.

»Jeg la­ve­de blandt an­det rig­gen til Tri­ers sto­re 60 ki­lo ka­me­ra, som han selv fil­me­de med,« si­ger Knud, der i dag ny­der pen­sio­ni­st­li­vet i den lil­le ha­ve­for­e­ning for­år og som­mer. Me­get små kar­to­f­ler »Vo­res for­mand har vist al­le­re­de sat sine kar­to­f­ler, for­di han ger­ne vil va­e­re den før­ste, men de er og­så me­get små,« dril­ler Knud. »Jeg ven­ter li­ge 14 da­ge, hvis vej­ret vil, så sa­et­ter jeg mi­ne kar­to­f­ler og zi­tau­er­løg. Og om tre ugers tid så ry­ger de før­ste frø i jor­den,« si­ger Knud og ta­ger en tår af då­seøl­len.

»Nor­malt har vi en re­gel om, at der ik­ke er øl frem­me på bor­det, for vi er her ik­ke for at drik­ke. Men i dag må vi godt ta­ge en en­kelt. Det er jo den før­ste dag, vi er her. Så er det o.k..«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.