Ja, børn bli­ver ik­ke frie af køns­for­vir­ring Nej, fa­ste køns­rol­ler er en spa­en­de­trø­je

BT - - DEBAT -

STIG GRENOV

dag kan fø­le sig rå­d­vil­de og ha­ve et hav af spørgsmål. De vil ha­ve godt af, at der for en gangs skyld var no­gen, der sag­de til dem, at man kan va­e­re pi­ge og dreng på man­ge må­der, men at der er to køn: dreng og pi­ge. Hvis man ik­ke gi­ver børn det hol­de­punkt, vil det på­vir­ke bar­net. Og det er fuld­sta­en­dig for­fejl­et at tro, at børn er frie, hvis man ik­ke gi­ver dem så­dan et hol­de­punkt. For hvis man ik­ke gi­ver det, vil det og­så på­vir­ke bar­net. Det er de r, hvor he­le den køns­neut­ra­le pa­e­da­go­gik slår fejl. Der­for me­ner jeg, at man ved lov bør slå fast, at sko­ler og bør­ne­ha­ver skal ar­bej­de pa­e­da­go­gisk ud fra, at der er to køn.

UN­GE MEN­NE­SKER I

SØ­REN LAUR­SEN

van­vit­tigt at lov­gi­ve om køns­rol­ler. Køns­rol­ler er en ela­stisk ting, vi ud­vik­ler hen over tid, så selv­føl­ge­lig skal vi ik­ke ha­ve en lov, hvor man pa­e­da­go­gisk ar­bej­der ud fra, at der kun er to køn.

DET ER FULD­STA­EN­DIG

om bi­o­lo­gi­ske køn. Det in­de­ba­e­rer, at der er nog­le be­stem­te må­der, man kan va­e­re dreng og pi­ge på. Men det er slet ik­ke rig­tigt. Det er ik­ke en fri­hed at age­re in­den­for de to ram­mer, tva­er­ti­mod er det en spa­en­de­trø­je. Vi skal la­de va­e­re med at be­kra­ef­te, at der kun er de to. Men der­i­mod er det vig­tigt, at vi i vo­res pa­e­da­go­gi­ske til­gang gi­ver plads til, at man for­står nor­mer. Så­som hvorfor det er no­get us­a­ed­van­ligt at ta­le om stil­le dren­ge og vil­de pi­ger – og om hvil­ke nor­mer vi selv ge­ne­re­rer.

STIG GRENOV TA­LER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.