Ro­bin vil ik­ke va­e­re en dva­erg

BT - - DEBAT -

KOMMENTAR

Mor­ten Øster­gaard kri­ti­se­rer i Po­li­ti­ken søn­dag lo­gik­ken i dansk po­li­tik. Han ha­ev­der, at »der er brug for en åben dis­kus­sion om, hvorfor der i dag ik­ke er no­gen, der kan fo­re­stil­le sig, at man har en re­ge­ring, der ik­ke har sit af­sa­et i en­ten den ene el­ler an­den yder­fløj«. Men re­ge­rin­ger i Dan­mark ta­ger net­op ik­ke ud­gangs­punkt i yder­flø­je, men der­i­mod i en­ten S el­ler V. To par­ti­er, der kan va­e­re sva­e­re at skel­ne fra hin­an­den på fle­re po­li­ti­ske om­rå­der. DET ER KLART, at en ra­di­kal for­mand al­tid skal øn­ske sig, at in­gen kan dan­ne re­ge­ring, uden at det lil­le kon­ge­ma­ger­par­ti har pe­get på dem. Men de da­ge er for­bi. De Ra­di­ka­le har ik­ke man­da­ter nok, og par­tiets va­el­ge­re er i over­ve­jen­de grad ven­stre­o­ri­en­te­re­de, så in­gen kø­ber rig­tigt en ’trus­sel’ om, at R kun­ne pe­ge på en V-stats­mi­ni­ster igen. Det er da hel­ler ik­ke Øster­gaards ae­rin­de. Nae, han vil ha­ve små bor­ger­li­ge par­ti­er med som grund­lag for en rød re­ge­ring li­ge­som i de tid­li­ge Nyrup år. Men hver­ken CD el­ler Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne kan brin­ge sig over spa­er­re­gra­en­sen. Så det må va­e­re De Kon­ser­va­ti­ve el­ler må­ske li­ge­frem Li­be­ral Al­li­an­ce, Øster­gaard for­sø­ger at lok­ke over. MEN EF­TER­SOM DE Ra­di­ka­le har delt sig i tre par­ti­er, der har me­re ho­mo­ge­ne va­el­ger­mas­ser, så er det min­dre re­a­li­stisk. Par­tiets høj­re­fløj dan­ner i dag en magt­fuld le­del­se i Li­be­ral Al­li­an­ce, hvis va­el­ge­re er umi­sken­de­ligt bor­ger­li­ge. Par­tiets ven­stre­fløj dan­ner i dag en suc­ces­fuld bund i Al­ter­na­ti­vet, hvis va­el­ge­re er ven­stre­o­ri­en­te­re­de. Og til­ba­ge er så de klas­sisk ra­di­ka­le, som i sam­men­lig­nin­gen kom­mer til at lig­ne magt­fuld­kom­ne, der mest er op­ta­get af at min­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne om, hvad der sker, når man for­sø­ger at ig­no­re­re dem. SKILLELINJEN RØD/BLÅ BLOK kan vir­ke kun­stig, men man skal ik­ke va­e­re blind for, at Øster­gaard har en ud­pra­e­get in­ter­es­se i, at vi ser det på den må­de. Husk blot på Jel­veds tred­je vej. El­ler på den­gang Ves­ta­ger for­søg­te at få en ki­le ind mel­lem rød og blå, når me­nings­må­lings­in­sti­tut­ter­ne vi­ste styr­ke­for­hol­det mel­lem blok­ke­ne. Hvis Øster­gaard men­te det al­vor­ligt, skul­le han jo net­op ik­ke per au­to­ma­tik pe­ge på Met­te Fre­de­rik­sen.

Søs Ma­rie Serup, Men er det nød­ven­digt, når det al­le­re­de er ulov­ligt at til­slut­te sig be­va­e­gel­ser på EUs ter­r­or­li­ste? HVIS ØSTER­GAARD VAR op­rig­tigt op­ta­get af at ned­bry­de blok­ke, skul­le han så­dan set hil­se velkommen, at der sid­der en et-par­ti min­dre­tals­re­ge­ring – og at der er ud­sigt til end­nu én af mod­sat far­ve ef­ter et fol­ke­tings­valg. De Kon­ser­va­ti­ve har vist, at selv et lil­le par­ti kan spil­le sine kort godt un­der så­dan en re­ge­ring. Og de man­ge fler­tals­mu­lig­he­der bli­ver brugt og gi­ver plads og ind­fly­del­se til de man­ge min­dre par­ti­er, som dan­sker­ne i stor stil stem­mer på. Des­u­den har in­tet støt­te­par­ti op­nå­et den sta­tus, som DF hav­de i sid­ste del af VK-re­ge­rin­gens le­ve­tid, hvor det hav­de ve­to­ret over, hvil­ke an­dre par­ti­er der måt­te va­e­re med i for­lig.

PA­NE­LET Hvis alt­så ik­ke li­ge det var for­di, selv­for­stå­el­sen hos Øster­gaard og Co. ik­ke pas­ser til at va­e­re en af de syv små dva­er­ge

DET BUR­DE VA­E­RE en ra­di­kal drøm, når man­da­ter­ne sam­ler sig fra sag til sag om det po­li­ti­ske ind­hold. Hvis alt­så ik­ke li­ge det var for­di, selv­for­stå­el­sen hos Øster­gaard og Co. ik­ke pas­ser til at va­e­re en af de syv små dva­er­ge. De vil hel­le­re va­e­re Ro­bin til Met­te Fre­de­rik­sens Bat­man. Men kom så ik­ke og sig, at det hand­ler om at bry­de blok­ke op!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.