Faerdigretter hand

Su­per­mar­ke­det er fyldt med hur­ti­ge løs­nin­ger til af­tens­ma­den, men hvor sun­de er de?

BT - - NYHEDER -

NEM MAD ha­ve, og der­for lan­ce­re­de Coop i be­gyn­del­sen af året ’C Må­l­tids­mar­ke­det’ i 400 bu­tik­ker på tva­ers af lan­det i sam­ar­bej­de med Mey­ers, Co­fo­co, Ha­ne­gal og bu­tik­ker­nes egne slag­te­re.

»Det er en ko­los­sal suc­ces, hvor vi har sva­ert ved at føl­ge med ef­ter­spørgs­len. Det er isa­er no­get, som de ef­ter­spør­ger i de min­dre by­er. Det er og­så her, det kom­mer til at vok­se mest, for­di de ik­ke er vant til et bredt ud­valg af ta­keaway-ste­der,« si­ger Jens Ju­el Ni­el­sen. Sma­gen skal va­e­re i top Kom­mer vi til at se me­re af den her ty­pe løs­nin­ger til af­tens­ma­den?

»Ja, ser man i an­dre stør­re by­er som Am­ster­dam og Lon­don, så bug­ner su­per­mar­ke­der­ne med de her va­rer. Det er en me­ga-trend, som kun kom­mer til at vok­se. Det hand­ler om at la­ve nog­le pro­duk­ter, som sma­ger bed­re – det er nem­lig et krav, at sma­gen skal va­e­re i top,« si­ger Jens Ju­el Ni­el­sen.

Ser man på Mil­jø- og Fø­de­va­re­mi­ni­ste­ri­ets Ma­din­deks 2015 vi­ser det, at en af de ret­ter, som flest dan­ske­re spi­ser til af­tens­mad, ud­over rug­brød, er pizza – en­ten hjem­mela­vet, dybfros­sen el­ler som ta­keaway.

Hos Dansk Su­per­mar­ked op­le­ver man og­så en kraf­tigt sti­gen­de ef­ter­spørgsel på må­l­tids­løs­nin­ger, hvor det isa­er er i stor­by­er­ne, at det hit­ter.

BT har her i sam­ar­bej­de med er­na­e­rings­eks­pert Per Bra­end­gaard te­stet et ud­valg af de man­ge faerdigretter.

Laes med og få og­så tip om, hvad du skal gå ef­ter i det sto­re ud­bud af faerdigretter for at få et hur­tigt, bil­ligt og sundt af­ten­må­l­tid.

Er­na­e­ring: Pris: 50 kr. Tid: 3-4 min. Den sma­ger rig­tig godt – det er jo no­get, man kun­ne få ser­ve­ret på en re­stau­rant. Det er et godt ek­sem­pel på, hvor­dan man kan bru­ge ta­keaway som hja­elp til af­tens­ma­den. Er­na­e­rings­ma­es­sigt får den me­re end 2, for­di det er kyl­ling og ik­ke ok­se­kød, men ik­ke me­re end 3, da fedt er det, som der er mest af. Den her vil man isa­er va­el­ge på grund af sma­gen.

Er­na­e­ring: Pris 35,95 kr. Tid: 15 min. Det er pro­ble­ma­tisk, at der ik­ke står ingredienser på em­bal­la­gen. Der er ble­vet brugt en mas­se ost, fedt ok­se­kød, la­sag­ne­pla­der af hvid pas­ta - det er ik­ke sundt. Den sma­ger fak­tisk me­get godt. Men den er sim­pelt­hen for fed. Der mang­ler nog­le grønt­sa­ger og fuld­korn.

Er­na­e­ring: Pris: 45 kr. Tid: 4-5 min. Der er brugt fle­re grønt­sa­ger end kød, så det er en me­get aty­pisk bo­log­nai­se. Man kan godt fø­le sig lidt snydt, hvis man kø­ber den her og ta­en­ker, at man får en rig­tig bo­log­nai­se. Jeg vil­le ha­ve kaldt den no­get an­det, men den er ud­ma­er­ket. Der er bå­de gu­le­rød­der og knold­sel­le­ri, så det tra­ek­ker op. Den sma­ger godt nok ik­ke rig­tig som bo­log­nai­se, men den sma­ger af no­get an­det, som og­så er godt. der en ra­ek­ke tom­mel­finger­reg­ler, man kan gå ef­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.