’Det føg med tå­re­gas’

BT - - NYHEDER -

FRU­STRA­TION Tå­re­gas­sen var li­ge be­gyndt at fy­ge, da ge­ne­ral­se­kre­ta­er for dansk Rø­de Kors An­ders La­de­karl i går an­kom til en flygt­nin­ge­lejr ved gra­en­sen mel­lem Ma­kedo­ni­en og Gra­e­ken­land. Her bor over 10.000 men­ne­sker, der ven­ter på, at gra­en­sen til Eu­ro­pa åb­nes.

I går for­søg­te en stor grup­pe at ri­ve heg­net på gra­en­sen ned, hvil­ket før­te til kam­pe med ma­kedonsk po­li­ti. La­e­ger uden Gra­en­ser mel­der om 300 sår­e­de.

»Vi op­le­ve­de en mas­se der hav­de pak­ket og var klar til at kryd­se gra­en­sen. Men den var luk­ket, og det gjor­de folk ut­ro­lig fru­stre­re­de. Det fik en grup­pe til i fru­stra­tion at for­sø­ge at ri­ve heg­net ned.

Ma­kedonsk po­li­ti sva­re­de igen ved at af­fy­re sto­re ma­eng­der tå­re­gas mod dem. Der blev og­så skudt med gum­mi­kug­ler og brugt chok­gra­na­ter for at skra­em­me dem va­ek fra heg­net,« si­ger An­ders La­de­karl.

Iføl­ge ge­ne­ral­se­kre­ta­e­ren be­gynd­te kam­pe­ne at der var gå­et ryg­ter i lej­ren om, at gra­en­sen vil­le bli­ve åb­net. Det var dog blot ryg­ter, og det før­te til, at fru­stra­tio­nen fik frit løb.

Kort ef­ter, at tå­re­gas og gum­mi­kug­ler be­gynd­te at fy­ge, be­slut­te­de FN at evaku­e­re al­le nød­hja­elps­ar­bej­de­re i lej­ren.

»Vi op­le­ve­de, at vo­res kli­nik na­er­mest blev lø­bet over en­de, og vi måt­te ta­ge be­ne­ne på nak­ken. Der var en me­get, me­get vred stem­ning. Folk var op­hid­se­de over, at gra­en­sen ik­ke var åben al­li­ge­vel.

Det lod de så gå ud over al­le, der ik­ke var flygt­nin­ge. Så for vo­res egen sik­ker­heds skyld måt­te vi tra­ek­ke os,« si­ger An­ders La­de­karl. I et lim­bo Ge­ne­relt er flygt­nin­ge­ne i lej­re­ne me­get fru­stre­re­de. De bor op til en gra­en­se, der er luk­ket med to lag pig­t­råd og kan ik­ke kom­me vi­de­re på rej­sen mod Eu­ro­pa.

»De er i lim­bo, og in­gen kan gi­ve dem et klart svar på, hvad frem­ti­den er for dem. Det ska­ber fru­stra­tion og en mas­se ryg­ter, der fl­o­re­rer igen­nem lej­re­ne som step­pe­bran­de,« si­ger An­ders La­de­karl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.