’Mit hjer­te er ble­vet re­vet ud’

BT - - NYHEDER -

SORG Lør­dag ef­ter­mid­dag mi­ste­de den 10-åri­ge Ni­els Bas­se Pe­der­sen li­vet ef­ter at ha­ve va­e­ret in­vol­ve­ret i en tra­fi­ku­lyk­ke. Nu åb­ner hans far Mor­ten Bas­se op og forta­el­ler om fa­mi­li­ens sto­re sorg. »Det er som om, no­get har re­vet vo­res hjer­ter ud. Jeg ved ik­ke, hvor­dan det skal gå vi­de­re. På en må­de har vi jo ik­ke for­stå­et det end­nu. Jeg ven­ter he­le ti­den at se ham kom­me glad rundt om hjør­net,« si­ger Mor­ten Bas­se fra Es­b­jerg til Jyd­skeVest­ky­sten.

Det er blot en dag si­den, at Mor­ten Bas­se mi­ste­de sin yng­ste søn. Mor­ten Bas­se var net­op an­kom­met til et at­le­ti­kar­ran­ge­ment i Kø­ben­havn, da han fre­dag ef­ter­mid­dag fik et opkald, der fik hans ver­den til at gå i stå. Hans 10-åri­ge søn Ni­els Bas­se Pe­der­sen hav­de va­e­ret ude for en ulyk­ke.

Ni­els Bas­se Pe­der­sen var ble­vet på­kørt af en bak­ken­de lad­vogn i fod­ga­en­ger­fel­tet på Spangs­berg Kir­ke­vej i Es­b­jerg og var ble­vet re­vet ind un­der vog­nen. I te­le­fo­nen fik Mor­ten Bas­se at vi­de, at hans søn var al­vor­ligt kva­e­stet, og at han var ble­vet flø­jet med he­li­kop­ter til Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal. Ka­em­pe­de for at red­de Nils Mor­ten Bas­se kør­te straks til Oden­se og her op­holdt han sig det na­e­ste døgn, mens la­e­ger­ne ka­em­pe­de for at red­de Ni­els Bas­se Pe­der­sens liv. Men der var in­tet at gø­re. Ska­der­ne i hjer­nen var for sto­re, og lør­dag ef­ter­mid­dag – cir­ka et døgn ef­ter ulyk­ken – sluk­ke­de la­e­ger­ne for re­spira­to­ren, og 10-åri­ge Ni­els Bas­se Pe­der­sen blev er­kla­e­ret død. Brødre­ne fløj hjem Ud­over Ni­els Bas­se Pe­der­sens far var og­så hans mor Met­te Mej­rup og hans to brød­re, 14-åri­ge Jens og 17-åri­ge Magnus til ste­de på ho­spi­ta­let, da re­spira­to­ren blev sluk­ket. De to sto­re­brød­re var i hen­holds­vis Lon­don og Hol­land, da ulyk­ken ske­te, men blev flø­jet hjem, så de al­le kun­ne va­e­re sam­let om fa­mi­li­ens yng­ste med­lem.

Ved ulyk­kes­ste­det på Spangs­b­jerg Kir­ke­vej lig­ger blom­ster, bre­ve og lys fra med­fø­len­de bor­ge­re, na­bo­er og fra Ni­els Bas­se Pe­der­sens kam­me­ra­ter.

’Du er den gla­de­ste, jeg no­gen­sin­de har mødt. Der var in­gen­ting, der gjor­de dig sur,’ står der i et af de man­ge bre­ve, og Ni­els Bas­se Pe­der­sens go­de hu­mør bli­ver be­skre­vet i man­ge af de ka­er­li­ge hils­ner.

Mor­ten Bas­se selv be­skri­ver og­så sin søn som en hu­mør­fyldt og al­tid smi­len­de dreng. Han var en­ga­ge­ret i Es­b­jerg At­le­tik og Mo­tion og Tre­e­nig­hed­s­kir­kens dren­ge­kor og var en ’al­le­ti­ders’ dreng, forta­el­ler den ulykkelige far, som nu gør alt, hvad han kan, for at va­e­re der for sine to an­dre søn­ner, der og­så er i stor sorg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.