Zoo-an­sat­te på pan­da-kur­sus

BT - - TV -

BJØR­NE I SORT/HVID Kø­ben­havn Zoo får i 2017 sine før­ste pan­da­er. Det forta­el­ler di­rek­tør St­ef­fen Stra­e­de, der gla­e­der sig til, at de to nye be­bo­e­re flyt­ter ind. »Vi er en an­er­kendt zoo­lo­gisk ha­ve, og to pan­da­er flyt­ter os op i den ab­so­lut­te su­per­liga,« si­ger han.

Da pan­da­er er us­a­ed­van­li­ge dyr i zoo­lo­gi­ske ha­ver i Eu­ro­pa, blev fem me­d­ar­bej­de­re fra Kø­ben­havn sendt til Cheng­du Pan­da Ba­se i Ki­na for at bli­ve klo­ge­re på ar­ten. Og iføl­ge fo­der­me­ster Ani­ta Holm har rej­sen bå­ret frugt.

»Vi hav­de in­gen vi­den om pan­da­er, da vi kom til Ki­na, så vi har la­ert ut­ro­lig me­get.

For mit ved­kom­men­de ane­de jeg ik­ke, at der fin­des så man­ge for­mer for bam­bus, og at pan­da­er­ne er så kra­es­ne. Det kan sag­tens va­e­re, at de kun vil spi­se én sort bam­bus den ene dag, og den na­e­ste dag vil de slet ik­ke rø­re det,« si­ger hun.

Pla­nen er, at dyr­ke bam­bus til pan­da­er­ne i Dan­mark.

»I sam­ar­bej­de med vo­res bam­bus­le­ve­ran­dør har vi al­le­re­de plan­tet tre hektar bam­bus. Men pan­da­er er me­get kra­es­ne, og vi ved fak­tisk ik­ke, om de vil spi­se vo­res bam­bus. Selv­om det er sam­me sort, de bru­ger i Ki­na, er det mu­ligt, at det sma­ger an­der­le­des på grund af de for­skel­li­ge jord­for­hold i Dan­mark og Ki­na. Vi har end­da talt om at la­ve nog­le smags­prø­ver og fly­ve dem ud til de to pan­da­er, vi skal ha­ve,« si­ger Ani­ta Holm. Sto­re ma­eng­der bam­bus Og det er sto­re ma­eng­der bam­bus, der skal til – isa­er hvis det lyk­kes at få de to pan­da­er til at par­re sig.

Iføl­ge fo­der­me­ster Ani­ta Holm skal hunnen hver dag til­by­des 40 kg bam­bus­skud i di­e­giv­nings- og dra­eg­tig­heds­pe­ri­o­den.

Hos Ver­dens­na­tur­fon­den er der og­så be­gej­string for, at man i Dan­mark kan hja­el­pe den tru­e­de bjørn, og ge­ne­ral­se­kre­ta­er Git­te Se­e­berg er enig i, at de zoo­lo­gi­ske ha­ver spil­ler en vig­tig rol­le.

»Pan­da­en er ble­vet et sym­bol for al­le tru­e­de dyr i ver­den. Zoo og dy­re­par­ker­ne lø­ser i dag en me­get vig­tig op­ga­ve i for­hold til at forta­el­le dan­sker­ne om, hvor vig­tig na­tur­be­va­rel­se er,« si­ger hun.

Hvad de to bjør­ne skal hed­de, har Zoo end­nu ik­ke be­slut­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.